Jesteś tutaj:

Miesiąc: styczeń 2022

Dodatek osłonowy 2022

W dniu 3 stycznia 2022 roku opublikowano ustawę z dnia 17 grudnia 2021 roku o dodatku osłonowym, która weszła w życie z dniem 04 stycznia 2022 roku. W dniu 4 stycznia 2022 roku opublikowano akty wykonawcze do ustawy i niezbędne wzory wniosków.

Oznacza to, że od 4 stycznia 2022 roku można składać wnioski o dodatek osłonowy, czyli o świadczenie, które ma łagodzić negatywne skutki rosnących cen energii elektrycznej, gazu i żywności dla budżetów domowych. Ostateczny termin na złożenie wniosku o dodatek osłonowy upływa z dnia 30 października 2022 roku.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW
od 04.01.2022 r. do 30.10.2022 r.

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego mieszkańcy Gminy Sędziszów składają w  Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sędziszowie według załączonego wzoru.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sędziszowie pod numerem 797 255 946.

Wniosek można złożyć pisemnie bądź w wersji elektronicznej za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub wykorzystaniem profilu zaufanego.

Dodatek osłonowy przysługuje za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku i będzie wypłacany w dwóch równych ratach w terminie do 31 marca oraz do 2 grudnia br. w przypadku wniosków złożonych do 31 stycznia, zaś w przypadku wniosków złożonych po 31 stycznia, świadczenie będzie realizowane jednorazowo, niezwłocznie po jego przyznaniu. Ostateczny termin wypłaty świadczeń upływa z dn. 02.12.2022 r.

KRYTERIUM DOCHODOWE

Zgodnie z treścią ustawy. o dodatku osłonowym, świadczenie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu, w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych, nie przekracza kwoty 2100 zł* oraz osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.(*dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych)

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku osłonowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Gospodarstwu wieloosobowemu przysługuje jedno świadczenie dla całej rodziny.

W przypadku złożenia kilku wniosków przez różnych członków gospodarstwa zostanie rozpatrzony pierwszy złożony wniosek.

Dodatek osłonowy zostanie przyznany również osobie/rodzinie, gdy wysokość jej przeciętnego miesięcznego dochodu przekracza powyższe kwoty. Otrzyma wówczas różnicę między kwotą dodatku osłonowego, a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód na zasadzie „złotówka za złotówkę”. W przypadku gdy wysokość dodatku osłonowego jest niższa niż 20 zł, świadczenie nie przysługuje.

WYSOKOŚĆ DODATKU

Wielkość gospodarstwa domowego Podstawowy dodatek Podwyższony dodatek* uzależniony od źródła ogrzewania
jednoosobowe 400 zł 500 zł
2-3 osoby 600 zł 750 zł
4-5 osób 850 zł 1062,50 zł
6 osób i więcej 1150 zł 1437,50 zł

* Podwyższony dodatek przysługuje, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego są:

– kocioł na paliwo stałe,
– kominek,
– koza,
– piecokuchnia,
– kuchnia węglowa,
– piec kaflowy na paliwo stałe, węgiel lub paliwa węglopochodne

! pod warunkiem wpisania źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynku (CEEB) !

W myśl ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, od 01.07.2021 r. każdy właściciel i zarządca budynku ma obowiązek zgłosić źródła ogrzewania i spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Deklarację można złożyć metodą tradycyjną w Urzędzie Miejskim w Sędziszowie, drogą pocztą a także online. Gmina ma sześć miesięcy na wpisanie do ewidencji deklaracji złożonej w formie pisemnej.

Termin na zgłoszenie źródła ogrzewania do CEEB upływa z dn. 30.06.2022 r. w przypadku domów użytkowanych przed 01.07.2021r. bądź w terminie do 14 dni od uzyskania pozwolenia na użytkowanie budynku.

Brak zgłoszenia do CEEB skutkować może karą grzywny do 500 zł.

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Klimatu i Środowiska wnioski będą rozpatrywane zgodnie ze stanem faktycznym na dzień zgłoszenia.

FORMA

Przyznanie  dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji. Informacja o przyznaniu dodatku osłonowego będzie przekazywana na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej. Odmowa przyznania dodatku osłonowego, uchylenie lub zmiana prawa do tego dodatku oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku osłonowego wymagają wydania decyzji.

Załączniki do pobrania

Do góry