Jesteś tutaj:

Miesiąc: kwiecień 2018

„Powiat jędrzejowski realizatorem innowacyjnych i wysokospecjalistycznych usług społecznych”

Projekt Partnerski

Projekt: „Powiat jędrzejowski realizatorem innowacyjnych i wysokospecjalistycznych usług społecznych” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi priorytetowej: RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie: RPSW.09.02.00 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie: RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

W dniu 25 kwietnia 2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sędziszowie podpisano umowę o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt konkursowy realizowany w Partnerstwie.
Celem głównym projektu jest poszerzenie dotychczasowego zakresu działań profilaktycznych wspierających rodziny, w tym w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, zapewnienie kompleksowych wysokiej jakości usług społecznych dla 256 osób (145K/111M) zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w tym osób niepełnosprawnych z terenu województwa świętokrzyskiego, mieszkańców powiatu jędrzejowskiego od VI 2018-V 2020 poprzez:
• utworzenie Dziennego Domu Pobytu w Krzelowie dla 30 osób (18K/12M), w tym osoby niepełnosprawne i objęcie ich teleopieką, zadanie realizowane przez Lidera-Fundację Perspektywy i Rozwój z Sędziszowa oraz Stowarzyszenie PRO BONO z Jędrzejowa;
• stworzenie sieci 6 świetlic prowadzonych nowatorską metodą podwórkową zgodnie z metodą pedagogiki ulicy dla 90 osób (60K/30M) uprawnionych a nie korzystających z istniejących form – zadanie realizowane przez Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka;
• adaptacja lokalu i rozszerzenie działalności świetlicy środowiskowej na środowiskowo-socjoterapeutyczną dla 30 osób do 18 r. ż. (12K/18M) – zadanie realizowane przez Gminę Sędziszów/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziszowie;
• zatrudnienie Asystentów Rodziny do wspierania rodzin w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych zadanie realizowane przez Gminę Sędziszów/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Gminę Słupia/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej;
• objęcie specjalistycznym wsparciem i poradnictwem 24 os-rodzin i wychowanków pieczy zastępczej (14K/10M) – realizatorem jest Powiat Jędrzejowski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie;
• zespół interwencyjny – dyżury psychologa, prawnika i doradcy zawodowego.

Grupa docelowa:
Osoby starsze zależne, niesamodzielne, w tym osoby niepełnosprawne; rodziny zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym i ich otoczenie; rodzice oraz dzieci oraz młodzież umieszczona w pieczy zastępczej.

Główne działania:
ułatwienie dostępu do wysokiej jakości kompleksowych usług społecznych.
Obszar realizacji projektu:
teren województwa świętokrzyskiego, powiatu jędrzejowskiego i gmin: Sędziszów, Słupia Jędrzejowska, Nagłowice, Wodzisław, Jędrzejów, Małogoszcz i Sobków.

Okres realizacji projektu: 01.06.2018–31.05.2020 r.

Kwota dofinansowania: 4 690 081,73 zł
Wkład własny: 503 546,10 zł

Załączniki do pobrania

Do góry