Jesteś tutaj:

Miesiąc: lipiec 2019

„Aktywna integracja zwiększająca szansę na zatrudnienie”

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziszowie informuje, iż realizuje w partnerstwie z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Kielcach Projekt pn. „Nowe Umiejętności – lepsze jutro” Osi Priorytetowej 9 „Włączenie społeczne i walka z ubóstwem”, Działanie 9.1. „Aktywna integracja zwiększająca szansę na zatrudnienie”, Priorytet inwestycyjny 9i „Aktywnie włączeni, w tym z myślą o promowaniu równych szans aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie” w Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Europejski Fundusz Społeczny.

Okres realizacji projektu: 01.06.2019 r. – 31.05.2021 r.

Wsparciem projektowym w formie szkoleń objętych zostanie 30 osób z terenu miasta i gminy Sędziszów, zaś 15 uczestnikom zapewnimy 5 miesięczne staże.
Zainteresowane osoby zapraszamy do kontaktów z Pracownikami Socjalnymi z danego terenu. Poniżej zamieszczamy Regulamin Rekrutacji Uczestnika.

Do góry