Jesteś tutaj:

Miesiąc: wrzesień 2016

Dokumenty do pobrania – 500+

Dokumenty do pobrania.

Więcej „Dokumenty do pobrania – 500+”

Procedura udzielania pomocy

  1. Złożenie wniosku

Postępowanie w sprawie świadczeń pomocy społecznej wszczynane jest na wniosek osoby zainteresowanej, bądź innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego. Ośrodek przyjmuje także wszelkie zgłoszenia od osób, instytucji i organizacji społecznych, dotyczące konieczności udzielania pomocy każdej osobie lub rodzinie na terenie miasta i gminy Sędziszów znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej i niezdolnej do samodzielnego zaspokajania np. potrzeb bytowych. Pomoc społeczna może być udzielana również z urzędu, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej pełnomocnika. Więcej „Procedura udzielania pomocy”

Formy pomocy społecznej

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości oferując pomoc w formie świadczeń: Więcej „Formy pomocy społecznej”

Zasady przyznawania

Prawo do świadczeń pomocy społecznej przysługuje osobom posiadającym obywatelstwo polskie, zamieszkującym i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemcom, zamieszkującym i przebywającym na tym terytorium, posiadającym zezwolenie na pobyt stały lub status uchodźcy, nadany w Rzeczypospolitej Polskiej oraz obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy uzyskali zezwolenie na pobyt, które spełniają warunki określone w ustawie o pomocy społecznej. Więcej „Zasady przyznawania”

Szukasz pomocy?

Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych

Dyżury: trzy pierwsze poniedziałki miesiąca w godzinach od 1530 do 1830
1 poniedziałek miesiąca- psycholog
2 poniedziałek miesiąca -policjant i pracownik socjalny
3 poniedziałek miesiąca -pracownicy socjalni
Adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziszowie ul. Kard. Wyszyńskiego 4.

Klub Abstynentów „PROMYK”

czynny: w każdy czwartek w godzinach od 1630 do 1930
Adres: ul. Kard. Wyszyńskiego 4, 28-340 Sędziszów, tel. (041) 38-12-606

Gabinet Psychologiczno- Socjologiczny

czynny: poniedziałek, wtorek, środa w godzinach od 730 do 1130
czwartek w godzinach od 1600 do 2000
Adres: ul. Kard. Wyszyńskiego 4, 28-340 Sędziszów, tel. (041) 38-12-606

Telefoniczna Poradnia Prawna i Psychologiczna dla Pokrzywdzonych Przestępstwem

czynna: dni powszednie w godzinach od 1200 do1800
soboty i niedziele w godzinach od 1000-1600
kontakt: tel. 22 668-70-00

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
czynne: dni powszednie w godzinach od 730 do 1530
Adres : Jędrzejów ul. Okrzei 49B ( parter)
kontakt: tel. 41 386-36-00

Komisariat Policji w Sędziszowie
Adres: ul. Dworcowa 17, 28-340 Sędziszów
kontakt: tel. 41 38 11 007

Telefony Interwencyjne:
1) Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia, tel. 801-120- 002
2) Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia,
tel. 22 668 70 00
3) Poradnia e-mailowa – adres mailowy: niebieskalinia@niebieskalinia.info
4) Telefon Zaufania przy Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, tel. 41 368 18 74
5) Dziecięcy telefon zaufania Rzecznik Praw Dziecka, tel. 0 800 12 12 12
6) Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży, tel. 116 111
7) Telefoniczna poradnia prawna, tel. 22 666 28 50

Punkt konsultacyjny

Informacje podstawowe

Celem jaki przyświeca istnieniu punktu jest pomoc osobom zmagającym się z problemem uzależnienia od alkoholu oraz osobom im najbliższym. Obecnie rola punktu konsultacyjnego stała się bardziej interdyscyplinarna i polega na zdiagnozowaniu problemów całej rodziny i zaplanowaniu pomocy dla wszystkich jej członków (dorosłych i dzieci). Dotyczy to takich problemów jak:
• Picia szkodliwego, uzależnienia, współuzależnienia, sytuacji dzieci w rodzinie alkoholowej.
• Zjawiska przemocy w rodzinie.
• Problemów pijących nastolatków.
• Bazy adresów i ofert profesjonalnych placówek pomocowych na terenie powiatu i województwa.
Do podstawowych zadań konsultanta należy:
• Motywowanie zarówno osób uzależnionych, jak i osób współuzależnionych do podjęcia psychoterapii w placówkach lecznictwa odwykowego, kierowanie do leczenia specjalistycznego.
• Motywowanie osób pijących ryzykownie i szkodliwie, ale nieuzależnionych do zmiany szkodliwego wzoru picia.
• Udzielanie wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym.
• Rozpoznanie zjawiska przemocy domowej, udzielenie stosownego wsparcia i informacji o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy.
• Inicjowanie interwencji w przypadku diagnozy przemocy domowej.
• Gromadzenie aktualnych informacji na temat dostępnych miejsc pomocy i kompetencji poszczególnych służb i instytucji z terenu gminy, które powinny być włączone w systemową pomoc dla rodziny.
Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych mieści się przy Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sędziszowie, ul. Kard. Wyszyńskiego 4.

PUNKT KONSULTACYJNY

Czynny w IV Poniedziałki danego miesiąca w godzinach od 15:30 do 18:30

tel. 797 255 946

I Poniedziałek – Pracownicy socjalni
II Poniedziałek – policjant i pracownik socjalny
III Poniedziałek  – Pracownicy socjalni
IV Poniedziałek – prawnik i pracownik socjalny

Dokumenty do pobrania – becikowe

Do góry