Aktualności

Informacja – program POPŻ

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziszowie, informuje, iż rozpoczyna się kolejna edycja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020  współfinansowanego z  Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD). W ramach Programu udzielana jest pomoc osobom / rodzinom najbardziej potrzebującym w postaci artykułów spożywczych, które są przekazywane bezpłatnie.

Informujemy, że od 12 października 2020r. odbywa się kwalifikowanie osób do otrzymania pomocy w ramach ww. Programu poprzez wydawanie skierowań osobom, które  chcą skorzystać z tej formy wsparcia. Z uwagi na ograniczoną liczbę osób mogących skorzystać z pomocy o zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Pomocą żywnościową w ramach POPŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 Ustawy o Pomocy Społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.:

  • 1 402 zł dla osoby samotnie gospodarującej;
  • 1 056 zł dla osoby w rodzinie.

Pomoc żywnościowa dla mieszkańców Gminy Sędziszów wydawana jest przez Caritas Diecezji Kieleckiej  – odbiór przy ul. Kwiatowej 14 w Sędziszowie – siedziba Środowiskowego Domu Samopomocy.

W związku z trwającym stanem epidemii zgłoszenia osób/rodzin chcących skorzystać z pomocy żywnościowej będą przyjmowane TELEFONICZNIE.

Zgłoszenia przyjmujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30- 15:30

pod nr telefonu: 41 38 12 169, 41 38 11 184

Kierownik

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziszowie

Marlena Baran

Załączniki do pobrania

ANKIETA DLA SENIORÓW 60+

Drodzy Mieszkańcy Gminy Sędziszów,

zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety, która pozwoli zdiagnozować problemy, oczekiwania i potrzeby osób starszych. Badanie to również jest przeprowadzane w związku z planowanym otwarciem Klubu Seniora dla osób starszych będących mieszkańcami Gminy Sędziszów w wieku 60+ w ramach realizacji rządowego programu „Senior+” organizowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Niniejsza ankieta ma charakter poglądowy. O wypełnienie ankiety prosimy wyłącznie mieszkańców Gminy Sędziszów, którzy ukończyli 60 rok życia.

Wypełnioną ankietę prosimy dostarczyć w terminie do dnia 27 listopada 2020 roku:

a) osobiście do Urzędu Gminy lub Miejsko-Gminnego Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziszowie

b) przesłać na adres: Miejsko-Gminnego Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziszowie, ul. Wyszyńskiego 4, 28-340 Sędziszów

c) wysłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: opssedziszow@poczta.onet.pl

Załączniki do pobrania

Informacja dot. terminów składania wniosków

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Sędziszowie

ul. Kardynała Wyszyńskiego 4, 28-340 Sędziszów

INFORMACJA
Dotycząca terminów składania wniosków o świadczenia na nowy okres zasiłkowy

Od dnia 1 Lipca 2020 r. będzie można składać drogą ELEKTRONICZNĄ wnioski o ustalenie prawa do:

  • funduszu alimentacyjnego

  • świadczenia dobry start 300+

  • zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami

Od dnia 1 Sierpnia 2020 r. będzie można składać wnioski w wersji PAPIEROWEJ, w siedzibie MGOPS w Sędziszowie.

Wnioski o zasiłek rodzinny, „300+” oraz fundusz alimentacyjny dostępne są na naszej stronie internetowej https://www.mgopssedziszow.pl/ oraz przy wejściu głównym MGOPS.

UWAGA!

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziszowie, w związku z COVID-19 rekomenduje składanie wniosków drogą elektroniczną za pośrednictwem portali Emp@tia, bankowość elektroniczna, PUE ZUS, a także drogą pocztową.

W związku z trwającą epidemią COVID-19, uprzejmie prosimy o stosowanie się do zasada sanitarno-epidemiologicznych poprzez obowiązek noszenia maseczki zakrywającej usta i nos, dezynfekcję rąk przed wejściem do siedziby MGOPS, a także zachowanie bezpiecznej odległości.

Pomoc w uzupełnianiu wniosków o zasiłek rodzinny, 300+ oraz fundusz alimentacyjny NIE WYMAGA osobistej wizyty w MGOPS. Pomoc taką można uzyskać pod numerami telefonów:

41 38 12169; 41 38 11184 (wewnętrzny „2„) lub 797-255-946

Informacja podsumowująca realizację Projektu partnerskiego pn. Powiat Jędrzejowski Realizatorem Innowacyjnych i Wysokospecjalistycznych Usług Społecznych

I N F O R M A C J A

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziszowie informuje, że zakończył realizację działań w ramach Projektu partnerskiego pn.

Powiat Jędrzejowski Realizatorem Innowacyjnych i Wysokospecjalistycznych Usług Społecznych

z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014 – 2020

Europejski Fundusz Społeczny

 

Priorytet IX – Włączanie społeczne i walka z ubóstwem

Działanie  9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych

Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych

 

 

W okresie od 1 czerwca 2018 r. do 31 maja 2020 r.

wsparciem zostało objętych 112 osób w tym; 67 osób dorosłych i 45 dzieci w wieku szkolnym

 

Głównym celem projektu było poszerzenie dotychczasowego zakresu działań profilaktycznych wspierających rodziny.

  Więcej „Informacja podsumowująca realizację Projektu partnerskiego pn. Powiat Jędrzejowski Realizatorem Innowacyjnych i Wysokospecjalistycznych Usług Społecznych”

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie

Zapraszamy dzieci i młodzież w wieku od 7 -18 lat z terenu Gminy Sędziszów  od 01 czerwca 2020 r.  na zajęcia świetlicowe, podczas których kontynuowane będą zajęcia specjalistyczne, edukacyjno-wyrównawcze i rozwijające zainteresowania, które były realizowane w ramach Projektu Powiat Jędrzejowski Realizatorem Innowacyjnych i Wysokospecjalistycznych Usług Społecznych do 31.05.2020 r.

Załączniki do pobrania

Informacja

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziszowie informuje, że od 1 czerwca 2020 roku wznawia dyżury w Punkcie Konsultacyjnym. Porady odbywają się w 3 pierwsze poniedziałki miesiąca w godzinach od 15:30 do 18:30. Dyżury pełnią osobiście: pracownik socjalny, psycholog, funkcjonariusz Policji, jak również pod numerami telefonu: 41 38-12-606 lub 797-255-946.

Informacja o pracy ośrodka

Uprzejmie informujemy, że 10 kwietnia 2020 roku (piątek) Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziszowie będzie nieczynny.

Jednocześnie ogłaszamy, iż pracownicy Miejsko – Gminnego Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziszowie w godzinach 7.30 – 19.00 pełnią  dyżur pod numerami telefonów:

  • stacjonarny: 41 38 12 169
  • komórkowy: 797 255 946

Zespół Interwencyjny Sędziszów

W związku z zaistniałą sytuacją zagrożenia epidemicznego w Polsce wirusem COVID-19 specjaliści w ramach realizowanego projektu „Powiat jędrzejowski realizatorem innowacyjnych i wysokospecjalistycznych usług społecznych” będą udzielać porad telefonicznie w wyznaczonych terminach.

 

ZESPÓŁ INTERWENCYJNY

Harmonogram pracy

Kwiecień 2020

Psycholog

dyżur telefoniczny

731 807 013

Urszula Grabowska data –godziny od-do
 01-04-2020

od 9.00 do 15.00

02-04-2020

od 9.00 do 15.00

Prawnik

dyżur telefoniczny

507 855 202

Wiktor Kulasek 08-04-2020

od 12.00 do 15.00

15-04-2020

od 12.00 do 15.00

22-04-2020

od 12.00 do 15.00

Doradca zawodowy

dyżur telefoniczny

501 617 970

Joanna Walczak 08-04-2020

od 08.00 do 11.00

15-04-2020

od 08.00 do 11.00

                                

W związku z zaistniałą sytuacją zagrożenia epidemicznego w Polsce wirusem COVID-19 specjaliści będą udzielać porad telefonicznie

Załączniki do pobrania

Do góry