Zasady przyznawania

Prawo do świadczeń pomocy społecznej przysługuje osobom posiadającym obywatelstwo polskie, zamieszkującym i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemcom, zamieszkującym i przebywającym na tym terytorium, posiadającym zezwolenie na pobyt stały lub status uchodźcy, nadany w Rzeczypospolitej Polskiej oraz obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy uzyskali zezwolenie na pobyt, które spełniają warunki określone w ustawie o pomocy społecznej.

Powody ubiegania się o pomoc to:

 • Ubóstwo;
 • sieroctwo;
 • bezdomność;
 • bezrobocia;
 • niepełnosprawność;
 • długotrwała lub ciężka choroba;
 • przemoc w rodzinie;
 • potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
 • bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
 • brak umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze;
 • trudność w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy;
 • trudność w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
 • alkoholizm lub narkomania;
 • zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa;
 • klęski żywiołowe lub ekologiczne.

 

Drugi warunek to kryterium dochodowego, określone w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

Miesięczny dochód osoby ubiegającej się o pomoc społeczną nie może być większy od kwoty:

 • 634 zł osoba samotnie gospodarująca
 • 514 zł osoba w rodzinie

Obliczając kryterium dochodowe na osobę w rodzinie sumujemy przychody (np. zarobki, renty i emerytury, zasiłek dla bezrobotnych itp.) wszystkich członków rodziny. Muszą to być dochody netto, czyli bez podatku oraz składek na ubezpieczenia.

W razie wystąpienia rażących dysproporcji między wysokością dochodu a rzeczywistą sytuacją majątkową stwierdzoną przez pracownika socjalnego, kierownik ośrodka pomocy społecznej może odmówić przyznania świadczeń z pomocy społecznej.