Zaproszenie do składania ofert

W związku z realizacją projektu partnerskiego pn. „Powiat Jędrzejowski Realizatorem Innowacyjnychi Wysokospecjalistycznych Usług Społecznych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie
RPSW.09.02.00 Ułatwianie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Gmina Sędziszów/Miejsko-Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Sędziszowie zwraca się z zaproszeniem do składania ofert na usługę przeprowadzenia zajęć plastycznych na potrzeby projektu w świetlicy środowiskowosocjoterapeutycznej.
Szczegóły w załączniku.

Załączniki do pobrania