Program operacyjny pomoc żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2017

Jest to program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, który ma na celu wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących.
Pomoc mogą otrzymać osoby/rodziny znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji, np. dotknięte ubóstwem, sieroctwem, bezdomnością, niepełnosprawnością, długotrwałą lub ciężką chorobą i uzyskujące dochód nieprzekraczający:

PO PZ wzrost kwot TT

czyli dochód nieprzekraczający 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej.

Podstawą do wydania skierowania jest ustalenie sytuacji rodziny. Niezbędne jest przedstawienie pracownikowi socjalnemu dokumentów potwierdzających wysokość dochodów w rodzinie i wypełnienie Oświadczenia.
Skierowanie jest ważne na czas trwania Podprogramu 2017, tj. od października 2017 r. do czerwca 2018 r.

Dystrybucją żywności na terenie Gminy Sędziszów zajmuje się:

Caritas Diecezji Kieleckiej- Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Kwiatowej 14 w Sędziszowie

W ramach realizacji podprogramu osoby potrzebujące mogą uczestniczyć w zajęciach w ramach bezpłatnych szkoleń lub warsztatów dotyczących m.in.:

– przygotowywania posiłków,
– dietetyki oraz zdrowego odżywiania,
– sprawnego zarządzania budżetem domowym,
– zapobiegania marnowaniu żywności.

 

Załączniki do pobrania