Ogłoszenie

Informacje o ogłoszeniu

Data publikacji ogłoszenia

06-08-2019

Termin składania ofert

19-08-2019

Numer ogłoszenia

1199482

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty można składać:
a)       listownie na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Kardynała Wyszyńskiego 4, 28-340 Sędziszów w nieprzezroczystej i zamkniętej kopercie z dopiskiem: Oferta – usługi cateringowe
b)      osobiście w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Kardynała Wyszyńskiego 4, 28-340 Sędziszów w nieprzezroczystej i zamkniętej kopercie z dopiskiem: Oferta – usługi cateringowe
c)       za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie skanów formularzy ofertowych jako pliki załączone do korespondencji na adres: opssedziszow@poczta.onet.pl pliki powinny być zapisane w formacie umożliwiającym odczytanie ich treści np. PDF z dopiskiem: Oferta – usługi cateringowe
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.08.2019 r. o godz. 10:40 w pokoju nr 5

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Małgorzata Konieczna

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

41 3812 169 wew.5

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:
1) świadczenie 12 usług cateringowych (obiad + bufet kawowy) dla 30 uczestników grupowego poradnictwa psychologicznego ( 6 grup 5 osobowych x 2 spotkania = 12 usług.
2) dostarczanie usług cateringowych po wcześniejszym uzgodnieniu z koordynatorem projektu

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi cateringowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: świętokrzyskie Powiat: jędrzejowski Miejscowość: Sędziszów

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór Wykonawcy usług cateringowych dla uczestników projektu

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:
1) świadczenie 12 usług cateringowych (obiad + bufet kawowy) dla 30 uczestników grupowego poradnictwa psychologicznego ( 6 grup 5 osobowych x 2 spotkania = 12 usług.
2) dostarczanie usług cateringowych po wcześniejszym uzgodnieniu z koordynatorem projektu
2. Przedmiot umowy obejmuje:
1) usługę przygotowania, dostarczenia oraz podawania wyżywienia podczas trwania spotkań dla 6 grup 5 osobowych obejmującą: obiad + serwis kawowy bez ograniczeń: kawa, wybór herbat, soki, woda; wybór ciastek
2) przygotowanie serwisu kawowego, jego dowóz i estetyczne podanie w dniach i w godzinach uzgodnionych z Wykonawcą realizującym usługę szkoleń do miejsca i sali, w której będą odbywały się spotkania, najpóźniej na 30 min. przed rozpoczęciem każdego spotkania, przygotowania (nakrycia) stołów w sposób uzgodniony z Zamawiającym, zebrania naczyń oraz resztek pokonsumpcyjnych najpóźniej 30 min. po zakończeniu każdego spotkania,
3) terminowego przygotowania posiłków, zgodnie z ustalonym planem spotkań,
4) zachowania zasad higieny i obowiązujących przepisów sanitarnych przy przygotowywaniu posiłków,
5) przygotowywania posiłków pełnowartościowych, ze świeżych produktów z ważnymi terminami przydatności do spożycia
3. Zamawiający zapewnia zastawę stołową ceramiczną, sztućce metalowe, szklanki, filiżanki, warnik oraz dyspenser do soków.

Kod CPV

55520000-1

Nazwa kodu CPV

Usługi dostarczania posiłków

Dodatkowe przedmioty zamówienia

CPV 55321000-6 Usługi przygotowywania posiłków

Harmonogram realizacji zamówienia

Okres realizacji: od 01 września 2019 r. do 31 grudnia 2020 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonania oceny spełniania warunku w tym zakresie . Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonania oceny spełniania warunku w tym zakresie . Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

Potencjał techniczny

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonania oceny spełniania warunku w tym zakresie . Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonania oceny spełniania warunku w tym zakresie . Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonania oceny spełniania warunku w tym zakresie . Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

Dodatkowe warunki

Do udziału w postępowaniu uprawnieni są wykonawcy, którzy:
1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2. posiadają wiedzę i doświadczenie oraz dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,
3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4. Wykonawca nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Na etapie składania oferty Wykonawca podpisując ofertę jednocześnie oświadcza spełnienie warunków.

Warunki zmiany umowy

Dopuszczalne są następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy:
1) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia;
2) gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym, a inną niż Wykonawca stroną, w szczególności instytucją Zarządzającą, Pośredniczącą, a także innymi instytucjami, które na podstawie przepisów prawa mogą wpływać na realizację zamówienia;
3) gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych dotyczących Regionalnego Programu Operacyjnego lub wytycznych i zaleceń Instytucji Zarządzającej lub Instytucji Pośredniczącej, w szczególności w zakresie sprawozdawczości;
4) gdy wystąpią obiektywne przeszkody uniemożliwiające realizację zamówienia lub osiągnięcie jego celów według pierwotnie przyjętego harmonogramu realizacji zamówienia;
5) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku:
a) gdy wykonanie zamówienia w określonym pierwotnie terminie nie leży
w interesie Zamawiającego,
b) działania siły wyższej, uniemożliwiającego wykonanie zamówienia w określonym pierwotnie terminie,
c) w przypadku wystąpienia obiektywnych czynników niezależnych od stron.
Zmiany umowy przewidziane powyżej dopuszczalne są na następujących warunkach:
1) zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego interesu Zamawiającego;
2) w zakresie nie powodującym zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy określonego w niniejszej umowie;

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Wypełniony Formularz ofertowy i podpisane załączniki:
1. Formularz ofertowy
2. oświadczenie dotyczące spełniania kryterium klauzul społecznych
3 oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym
4. projekt umowy

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje udzielenia

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryterium wyboru oferty
1. Cena 90 %
2. Klauzule społeczne 10 %
W kryterium „cena” (Kc), zamawiający dokona oceny punktowej każdej z ofert zgodnie z formułą:

Kc = (C min / C x) * 90 pkt * 100%
gdzie:
Kc = ilość punktów przyznana badanej ofercie w kryterium „cena”,
C x = cena zaoferowana w ofercie badanej,
C min = najniższa zaoferowana cena spośród badanych ofert.

Liczba punktów (maksymalnie–10 pkt), którą można uzyskać w ramach kryterium „klauzule społeczne”(Ks) zostanie obliczona w następujący sposób:
Kryterium Klauzule społeczne będzie ocenione poprzez przyznanie 10pkt w przypadku spełnienia niniejszego kryterium, opisanego szczegółowo w punkcie– Klauzule społeczne.
Oferta, która nie będzie spełniała w/w kryterium otrzyma 0pkt.
W oparciu o klauzulę zatrudnieniową Zamawiający preferuje przy wyborze Wykonawcy:
1. Spółdzielnie socjalne w rozumieniu Ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (tj. Dz.U.z 2018 r. poz. 1205 )
2. Te z podmiotów, które zatrudniają osoby mające utrudniony dostęp do rynku pracy, tj. są zakładem pracy chronionej lub innym wykonawcą, którego działalność, lub działalność ich wyodrębnionych jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych w szczególności:
a. osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r.,
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz.U. 2019 r. poz. 1172) – Zamawiający analogicznie do przepisu art. 22 ust. 2a PZP określa, iż Wykonawca spełni ten warunek, jeśli wykaże, że ponad 50% zatrudnionych u niego pracowników stanowią osoby niepełnosprawne;
b. osób bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia o instytucjach rynku pracy (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1265 ze zm. ) – Wymóg ten Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że ponad 30% osób zatrudnionych u niego stanowią osoby bezrobotne;
3. Co najmniej 30% osób skierowanych do wykonania zadań w ramach niniejszego zamówienia musi należeć do jednej lub więcej kategorii, o których mowa powyżej.
4. Punkty w tym kryterium zostaną przyznane również w przypadku złożenia oferty przez osoby fizyczne, które są osobami bezrobotnymi lub osobami niepełnosprawnymi w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r., o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz.1172)
5. Zmiana osób, które będą uczestniczyły w wykonaniu zamówienia przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana jest możliwa wyłącznie za uprzednią zgodą Zamawiającego. Ryzyko opóźnienia w wykonaniu zamówienia w takiej sytuacji obciąża Wykonawcę.
6. Na potwierdzenie spełniania warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, oprócz oświadczenia w ofercie, Wykonawca przedłoży Wykaz osób, które będą realizowały zamówienie, obejmujący imię i nazwisko oraz opis kwalifikacji zawodowych osoby i wskazanie osób które spełniają warunek pkt. 1, 2 ze wskazaniem, który to warunek (ppkt. 2 a. i b.).

Weryfikacji wstępnej kryterium Ks Zamawiający dokona na podstawie oświadczenia Wykonawcy.
W przypadku nie załączania oświadczania dotyczącego spełniania kryterium klauzul społecznych- Zamawiający przyzna 0pkt

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana ta, która spełni wszystkie wymagania Zamawiającego i uzyska największa liczbę punktów. W przypadku, gdy Zamawiający nie może dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu, że Wykonawcy uzyskali taką samą liczbę punktów, wówczas wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych w terminie określonym przez Zamawiającego. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach

Wykluczenia

Wykluczeniu podlegają Wykonawcy nie spełniający warunków udziału w postepowaniu oraz zamówienie nie może zostać udzielone podmiotowi powiązanemu osobowo lub kapitałowo z zamawiającym.

Zamawiający – Beneficjent

Nazwa

GMINA SĘDZISZÓW/MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Adres

kard. Wyszyńskiego 4

28-340 Sędziszów

świętokrzyskie , jędrzejowski

Numer telefonu

413812169

Fax

413812169

NIP

6561813896

Tytuł projektu

Nowe umiejętności- lepsze jutro

Numer projektu

RPSW.09.01.00-26-0001/19-00

Załączniki do pobrania