Informacje podstawowe – 500+

Od dnia 01 kwietnia 2016r. zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. 2016 Nr 0 poz. 195) przyjmowane są wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego .
Prawo do tego świadczenia przysługuje:

– obywatelom polskim,
– cudzoziemcom: do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego; jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską dwustronnych umów międzynarodowych o zabezpieczeniu społecznym; przebywającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013r o cudzoziemcach, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej; posiadający kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej z wyłączeniem obywateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pracę na terytorium państwa członkowskiego na okres nieprzekraczający sześciu miesięcy, obywateli państw trzecich przyjętych w celu podjęcia studiów oraz obywateli państw trzecich, którzy mają prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy.
Rodzicom, opiekunom faktycznym i prawnym dzieci do 18 roku życia przysługuje prawo do świadczenia wychowawczego w kwocie 500 zł miesięcznie, na każde drugie i kolejne dziecko w rodzinie, bez spełnienia dodatkowych warunków.
Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także dla pierwszego lub jedynego dziecka przy spełnieniu kryterium dochodowego 800 zł netto lub 1200 zł netto w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego.
W przypadku urodzenia dziecka, ukończenia przez dziecko 18 roku życia lub w przypadku gdy dziecko zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu, kwotę świadczenia wychowawczego przysługującą za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę tego świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu, a otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, za które to świadczenie przysługuje.

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje jeżeli:
• dziecko pozostaje w związku małżeńskim,
• dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub
• pieczy zastępczej,
• pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko
• członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego stanowią inaczej.

Wnioski wraz z załącznikami mogą być składane drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego:
– utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny,
– udostępnionego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
– banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną.

Do wniosku należy dołączyć odpowiednio:
1. zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych każdego członka rodziny,
2. oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne zawierające informacje o: wysokości dochodu, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz podatku oraz wysokości dochodu po odliczeniu należnych składek i podatku.
3. Zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego:
– zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,
– prawomocne orzeczenie sądu orzekające rozwód lub separację,
– orzeczenie sądu opiekuńczego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,
– inne dokumenty potwierdzające spełnianie warunków do przyznania lub ustalenia wysokości świadczenia wychowawczego.
Informujemy, że w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach została uruchomiona infolinia dla adresatów świadczenia wychowawczego czynna w godz. 7.30-15.30 (oprócz dni wolnych i świąt) pod numerami telefonów 41 342 16 35 oraz 41 342 12 05. Istnieje również możliwość zadawania pytań drogą mail-ową na adresy: wps39@kielce.uw.gov.pl i wps40@kielce.uw.gov.pl.