Informacja – program POPŻ

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziszowie, informuje, iż rozpoczyna się kolejna edycja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020  współfinansowanego z  Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD). W ramach Programu udzielana jest pomoc osobom / rodzinom najbardziej potrzebującym w postaci artykułów spożywczych, które są przekazywane bezpłatnie.

Informujemy, że od 12 października 2020r. odbywa się kwalifikowanie osób do otrzymania pomocy w ramach ww. Programu poprzez wydawanie skierowań osobom, które  chcą skorzystać z tej formy wsparcia. Z uwagi na ograniczoną liczbę osób mogących skorzystać z pomocy o zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Pomocą żywnościową w ramach POPŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 Ustawy o Pomocy Społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.:

  • 1 402 zł dla osoby samotnie gospodarującej;
  • 1 056 zł dla osoby w rodzinie.

Pomoc żywnościowa dla mieszkańców Gminy Sędziszów wydawana jest przez Caritas Diecezji Kieleckiej  – odbiór przy ul. Kwiatowej 14 w Sędziszowie – siedziba Środowiskowego Domu Samopomocy.

W związku z trwającym stanem epidemii zgłoszenia osób/rodzin chcących skorzystać z pomocy żywnościowej będą przyjmowane TELEFONICZNIE.

Zgłoszenia przyjmujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30- 15:30

pod nr telefonu: 41 38 12 169, 41 38 11 184

Kierownik

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziszowie

Marlena Baran

Załączniki do pobrania