Informacja o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu

Data publikacji ogłoszenia

06-08-2019

Termin składania ofert

19-08-2019

Numer ogłoszenia

1199359

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy złożyć:
a)       listownie na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Kardynała Wyszyńskiego 4, 28-340 Sędziszów w nieprzezroczystej i zamkniętej kopercie z dopiskiem: Zaproszenie do składania ofert na usługi udzielenia poradnictwa prawnego i psychologicznego na potrzeby projektu “Nowe Umiejętności – Lepsze Jutro”.
b)      osobiście w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Kardynała Wyszyńskiego 4, 28-340 Sędziszów w nieprzezroczystej i zamkniętej kopercie z dopiskiem: Zaproszenie do składania ofert na usługi udzielenia poradnictwa prawnego i psychologicznego na potrzeby projektu “Nowe Umiejętności – Lepsze Jutro”.
c)       za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie skanów formularzy ofertowych jako pliki załączone do korespondencji na adres: opssedziszow@poczta.onet.pl pliki powinny być zapisane w formacie umożliwiającym odczytanie ich treści np. PDF z dopiskiem: Zaproszenie do składania ofert na usługi udzielenia poradnictwa prawnego i psychologicznego na potrzeby projektu “Nowe Umiejętności – Lepsze Jutro”.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Małgorzata Konieczna

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

41 3812 169 wew.5

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług poradnictwa prawnego i psychologicznego.
Działanie adresowane jest dla osób i rodzin, znajdujących się w niekorzystnej sytuacji życiowej, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym od września 2019 r. do maja 2021 r. przez następujących specjalistów: prawnik, psycholog.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: świętokrzyskie Powiat: jędrzejowski Miejscowość: Sędziszów

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie Wykonawców świadczących usługi poradnictwa prawnego i psychologicznego.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług poradnictwa prawnego i psychologicznego.
Działanie adresowane jest dla osób i rodzin, znajdujących się w niekorzystnej sytuacji życiowej, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym od września 2019 r. do maja 2021 r. przez następujących specjalistów:1. Prawnik – poradnictwo prawne. Ilość godziny w projekcie: 120. Obejmuje świadczenie usług poradnictwa i wsparcia prawnego. Wykonawca zobowiązany będzie do świadczenia poradnictwa prawnego indywidualnego zgodnie z zakresem wskazanym w art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ( tj. Dz. U. z 2018 roku poz. 1508 ze zm.) rozumianego jako udzielanie informacji o obowiązujących przepisach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego, ochrony praw lokatorów.
CPV: 79100000-5- Usługi prawnicze

2. Psycholog – poradnictwo psychologiczne. Ilość godziny w projekcie: 192.
Wykonawca zobowiązany będzie do świadczenia poradnictwa prawnego indywidualnego
i grupowego.
Zakres usługi – wsparcia w postaci poradnictwa psychologicznego:
a) diagnoza barier psychologicznych utrudniających funkcjonowanie społeczne i zawodowe.
b)Wsparcie motywacyjne ,w jego zakres wchodzi m.in.:
-złagodzenie barier utrudniających realizację poszczególnych form wsparcia w projekcie,
-wzmocnienie poczucia własnej wartości i wiary we własne siły,
-budowa i wzmocnienie motywacji do aktywnego udziału w Projekcie,
-koncentracja na zmianie i celu, pobudzenie wzrostu zaangażowania w rozwój edukacyjno-zawodowy
CPV: 85121270-6 Usługi psychologiczne

Kod CPV

85312320-8

Nazwa kodu CPV

Usługi doradztwa

Dodatkowe przedmioty zamówienia

85121270-6 Usługi psychiatryczne lub psychologiczne
79100000-5 Usługi prawnicze

Harmonogram realizacji zamówienia

Psycholog:
2019 r. 124 godz. – zajęcia grupowe (6 grup po 6 h=36godz.) zajęcia indywidualne (22spotkania/1os. x 4godz =88 godz)
2020 r. – 68 godz. – zajęcia grupowe ( 6 grup po 6 godzin= 36godz) zajęcia indywidualne (8spotkań/1os. x 4godz=32godz)
Prawnik:
2019 r. – 24 godz.
2020 r.- 66 godz.
2021 r. – 30 godz.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Warunki zostały określone w zaproszeniu do składania ofert

Wiedza i doświadczenie

Warunki zostały określone w zaproszeniu do składania ofert

Potencjał techniczny

Warunki zostały określone w zaproszeniu do składania ofert

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Warunki zostały określone w zaproszeniu do składania ofert

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Warunki zostały określone w zaproszeniu do składania ofert

Dodatkowe warunki

Do udziału w postępowaniu uprawnieni są Wykonawcy, którzy:
1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2. posiadają wiedzę i doświadczenie oraz dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,
3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4. nie wyrządzili szkody poprzez nie wykonanie zamówienia lub nienależyte wykonanie zamówienia oraz szkoda nie została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu, w okresie 3 lat przed rozpoczęciem zapytania,
5. nie są w stanie likwidacji ani nie ogłoszono wobec nich upadłości,
6. nie zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek ubezpieczenia społecznego lub zdrowotnego,
7. nie zostali prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
8. nie posiadają wspólnika spółki jawnej, partnera lub członka zarządu spółki partnerskiej;
komplementariusza spółki komandytowej oraz komandytowo-akcyjnej; członka organu
zarządzającego osoby prawnej, który został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
9. nie otrzymali sądowego zakazu ubiegania się o zamówienie, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary
10. Wykonawca nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z zamawiającym przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
11. O realizacje zamówienia każdej części zamówienia mogą ubiegać się osoby fizyczne lub osoby
fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub osoby prawne, które:
1.dysponują personelem o niżej określonych kwalifikacjach:
a. wykształcenie wyższe, preferowane wykształcenie kierunkowe lub ukończone studia
podyplomowe lub kursy uzupełniające z zakresu zawodowego
b.znajomość problematyki rynku pracy
c.wiedza z zakresu oferowanego poradnictwa
d. posiadanie wiedzy z zakresu przepisów prawa normujących zasady oferowanego poradnictwa
e.znajomość obowiązujących procedur administracyjnych
f. min. 2-letnie udokumentowane doświadczenie zawodowe w zakresie świadczenia usług
oferowanego doradztwa, w tym 12 miesięczne na rzecz osób z niepełnosprawnościami.
Przez „min. 2-letnie udokumentowane doświadczenie zawodowe” rozumie się min. 24 miesięczne
zaangażowanie w wykonywaniu obowiązków zawodowych w zakresie poradnictwa w przeciągu ostatnich 5 lat.
12. nie są i nie byli pozbawieni władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest
im zawieszona ani ograniczona;
13. wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku
do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;
14. osoby posiadające uprawnienia do wykonywania pracy i zawodu na terenie Rzeczypospolitej Polski, posługujące się biegle językiem polskim;
15. posiadają pełną zdolności do czynności prawnych oraz korzystają z pełni praw publicznych;
16. nie byli karani za przestępstwa popełnione umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;
Na etapie składania oferty Wykonawca podpisując ofertę jednocześnie oświadcza spełnienie
warunków.

Warunki zmiany umowy

Określa wzór umowy m.in:
Dopuszczalne są następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy:
1)gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia;
2) gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż wykonawca stroną w szczególności Instytucją Zarządzającą, Pośrednicząca, a także innymi instytucjami, które na podstawie przepisów prawa mogą wpływać na realizację zamówienia;
3) gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych dotyczących Regionalnego Programu Operacyjnego lub wytycznych i zaleceń Instytucji Zarządzającej lub Pośredniczącej w szczególności w zakresie sprawozdawczości;
4) gdy wystąpią obiektywne przeszkody uniemożliwiające realizację zamówienia lub osiągnięcie jego celów według pierwotnie przyjętego harmonogramu realizacji zamówienia;
5) zmiana terminu realizacji terminu zamówienia w przypadku:
a) gdy wykonanie zamówienia w określonym terminie nie leży w interesie Zamawiającego
b) działania siły wyższej, uniemożliwiającego wykonanie zamówienia w określonym pierwotnie terminie;
c) w przypadku wystąpienia obiektywnych czynników niezależnych od stron.
Zmiany umowy przewidziane powyżej dopuszczalne są na następujących warunkach:
1) zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego interesu Zamawiającego;
2) w zakresie nie powodującym zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy określonego w niniejszej umowie;
3) na osoby o kwalifikacjach równorzędnych lub wyższych do kwalifikacji, które podlegały ocenie.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Podpisane załączniki:
Załącznik nr 1 – Oferta
Załącznik nr 2 – Oświadczenie dotyczące spełniania kryterium klauzul społecznych
Załącznik nr 3 – Wzór umowy
Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym
Załącznik nr 5 – Oświadczenie – postępowanie karne
Załącznik nr 6- Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych
Załącznik nr 7 – Oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz że władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona;
Załącznik nr 8 – Oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku, gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje udzielenia

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Cena 90 %
2. Klauzule społeczne 10 %
W kryterium „cena” (Kc), zamawiający dokona oceny punktowej każdej z ofert zgodnie z formułą:Kc = (C min / C x) * 90 pkt * 100%
gdzie:
Kc = ilość punktów przyznana badanej ofercie w kryterium „cena”,
C x = cena zaoferowana w ofercie badanej,
C min = najniższa zaoferowana cena spośród badanych ofert.

Liczba punktów (maksymalnie–10 pkt), którą można uzyskać w ramach kryterium „klauzule społeczne”(Ks) zostanie obliczona w następujący sposób:
Kryterium Klauzule społeczne będzie ocenione poprzez przyznanie 10pkt w przypadku spełnienia niniejszego kryterium, opisanego szczegółowo w punkcie– Klauzule społeczne.
Oferta, która nie będzie spełniała w/w kryterium otrzyma 0pkt.
W oparciu o klauzulę zatrudnieniową Zamawiający preferuje przy wyborze Wykonawcy:
1. Spółdzielnie socjalne w rozumieniu Ustawy z dnia 22 czerwca 2018 r. o spółdzielniach socjalnych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz.1205 ze zm. )
2. Te z podmiotów, które zatrudniają osoby mające utrudniony dostęp do rynku pracy, tj. są zakładem pracy chronionej lub innym wykonawcą, którego działalność, lub działalność ich wyodrębnionych jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych w szczególności:
a. osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r.,
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz.U. 2019 r. poz. 1172 ze zm.) – Zamawiający analogicznie do przepisu art. 22 ust. 2a PZP określa, iż Wykonawca spełni ten warunek, jeśli wykaże, że ponad 50% zatrudnionych u niego pracowników stanowią osoby niepełnosprawne;
b. osób bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia o instytucjach rynku pracy (tj. Dz. U. Z 2018 r. poz. 1265 ze zm.) – Wymóg ten Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że ponad 30% osób zatrudnionych u niego stanowią osoby bezrobotne;
3. Co najmniej 30% osób skierowanych do wykonania zadań w ramach niniejszego zamówieniamusi należeć do jednej lub więcej kategorii, o których mowa powyżej.
4. Punkty w tym kryterium zostaną przyznane również w przypadku złożenia oferty przez osoby fizyczne, które są osobami bezrobotnymi lub osobami niepełnosprawnymi w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r., o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2019 r. poz. 1172 ze zm. )
5. Zmiana osób, które będą uczestniczyły w wykonaniu zamówienia przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana jest możliwa wyłącznie za uprzednią zgodą Zamawiającego. Ryzyko opóźnienia w wykonaniu zamówienia w takiej sytuacji obciąża Wykonawcę.
6. Na potwierdzenie spełniania warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, oprócz oświadczenia w ofercie, Wykonawca przedłoży Wykaz osób, które będą realizowały zamówienie, obejmujący imię i nazwisko oraz opis kwalifikacji zawodowych osoby i wskazanie osób które spełniają warunek pkt. 1, 2 ze wskazaniem, który to warunek (ppkt. 2 a. i b.).

Na etapie podpisywania umowy, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu:
a) Ksero dyplomu potwierdzające posiadane kwalifikacje, potwierdzenie odbycia kursu uprawniającego do realizacji przedmiotu zamówienia

Weryfikacji wstępnej kryterium Ks Zamawiający dokona na podstawie oświadczenia Wykonawcy
W przypadku nie załączania oświadczania dotyczącego spełniania kryterium klauzul społecznych- Zamawiający przyzna 0pkt

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana ta, która spełni wszystkie wymagania Zamawiającego i uzyska największa liczbę punktów. W przypadku, gdy Zamawiający nie może dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu, że Wykonawcy uzyskali taką samą liczbę punktów, wówczas wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych w terminie określonym przez Zamawiającego. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

Wykluczenia

Wykluczeniu podlegają Wykonawcy nie spełniający warunków udziału w postępowaniu oraz zamówienie nie może być udzielone podmiotowi powiązanemu osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

Zamawiający – Beneficjent

Nazwa

GMINA SĘDZISZÓW/MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Adres

kard. Wyszyńskiego 4

28-340 Sędziszów

świętokrzyskie , jędrzejowski

Numer telefonu

413812169

Fax

413812169

NIP

6561813896

Tytuł projektu

Nowe umiejętności- lepsze jutro

Numer projektu

RPSW.09.01.00-26-0001/19-00