Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziszowie

Fundusz alimentacyjny

Artykuły

 • Fundusz Alimentacyjny

  FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

  Wniosek składa się w gminie zgodnie z miejscem zamieszkania (a nie zameldowania).
  Wniosek musi być kompletnie wypełniony.
  Nowy okres świadczeniowy:
  - od 1 lipca  - tylko elektronicznie (poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS
  - od 1 sierpnia - wnioski papierowe oraz elektronicznie

  Komu przysługują świadczenia z funduszu alimentacyjnego
  1. obywatelom polskim;

  2. cudzoziemcom:
  ◦ jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym
  ◦ przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich oraz zezwolenia zamieszkiwanie na czas oznaczony
  ◦ przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z uzyskaniem statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej

  Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują obywatelom polskim, jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres świadczeniowy, w którym otrzymują świadczenia z funduszu alimentacyjnego, chyba że dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
  Świadczenia z fudnuszu alimantacyjnego są finansowane w całości ze środków z Budżetu Państwa.
  Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej:
  •  do ukończenia przez nią 18 roku życia
  •  w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku  życia,
  •  w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności - bezterminowo.

  Do świadczenia z funduszu alimentacyjnego ma prawo osoba uprawniona do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna.
  1. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1 209,00 zł.
  Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże w kwocie nie wyższej niż 500 zł.
  W przypadku gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie,  przekroczy  kwotę kryterium dochodowego  1209,00 zł, to świadczenie  z funduszu alimentacyjnego przysługuje w wysokości różnicy pomiędzy wysokością należnego świadczenia a kwotą o jaką został przekroczony dochód.
  Przykład:
  500 zł – 45 zł =  455 zł
  500 zł ( świadczenie z funduszu alimentacyjnego) – 45 zł (kwota o jaką został przekroczony dochód) = 455zł (wysokość  aktualnie przysługującego świadczenia)
  Jeżeli po przeliczeniu dochodu okaże się, że kwota przysługującego świadczenia z funduszu alimentacyjnego jest  mniejsza niż 100 zł to świadczenie to nie przysługuje.

  Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:
  • została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej,
  • zawarła związek małżeński.

  Czytaj Więcej o: Fundusz Alimentacyjny