Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziszowie

Program „Opieka wytchnieniowa”– edycja 2022

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziszowie przystąpił do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego i otrzymał dofinansowanie w wysokości 19 200,00 zł.

Głównym celem programu „Opieka wytchnieniowa” jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  2. osobami posiadającymi:
  • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) albo
  • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)
  • poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Usługa opiekuna w programie „Opieka wytchnieniowa” ma na celu odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu opiekunowie zaangażowani na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogli przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

 

Limit usług opieki wytchnieniowej przypadających na 1 uczestnika wynosi nie więcej niż:

  1. 240 godzin dla usług opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego

Uczestnik Programu za usługi opiekuna nie ponosi odpłatności.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji Programu można uzyskać:

- osobiście w siedzibie Miejsko–Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sędziszowie ul. Kard. Wyszyńskiego 4 - oraz pod numerem telefonu 41 38 12 169, 797 255 946.

Treść Programu wraz z załącznikami dostępna jest na stronie Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1300,program-opieka-wytchnieniowa-edycja-2022