Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /home3/rsajdak/public_html/www.mgopssedziszow.pl/wp-includes/class-wp-hook.php on line 303

Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /home3/rsajdak/public_html/www.mgopssedziszow.pl/wp-includes/class-wp-hook.php on line 303

Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /home3/rsajdak/public_html/www.mgopssedziszow.pl/wp-includes/class-wp-hook.php on line 303
Dodatki mieszkaniowe, dodatki energetyczne – Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziszowie

Jesteś tutaj:

Kategoria: Dodatki mieszkaniowe, dodatki energetyczne

Aktualne druki wniosków i dokumentów do pobrania n okres zasiłkowy 2021/2022

Załączniki do pobrania

Informacja dla osób ubiegających się o dodatek mieszkaniowy. Od 1.03.2020 r. najniższa emerytura wynosi – 1200,00 zł.

Dochód brutto nie może przekroczyć w gospodarstwie:
– jednoosobowym 2 100,00 zł
– wieloosobowym 1 500,00 zł

 

 

Podstawa prawna :

 • Ustawa z dnia 21.06.2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133),
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 156 poz. 1817 z późn. zm.)

Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym pokrywającym w części koszty utrzymania lokalu mieszkalnego.

 

Kto może ubiegać się o przyznanie dodatku mieszkaniowego:

Zgodnie z art. 2 wyżej cytowanej ustawy o dodatek mogą ubiegać się osoby posiadające tytuł prawny do lokalu mieszkalnego tj.:

 • najemcy oraz podnajemcy lokali mieszkalnych,
 • członkowie spółdzielni mieszkaniowych zamieszkujący na podstawie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego,
 • osoby zajmujące lokale mieszkalne w budynkach stanowiących ich własność i właściciele lokali mieszkalnych,
 • inne osoby posiadające tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszące wydatki związane z jego zajmowaniem,
 • osoby zajmujące lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekujące na przysługujący im lokal socjalny lub zamienny.

 

Dodatek mieszkaniowy przysługuje na podstawie tylko jednego z w/w tytułów prawnych.

 

Odpowiednia powierzchnia użytkowa lokalu:

 

Powierzchnia użytkowa zajmowanego lokalu mieszkalnego nie może przekraczać normatywnej powierzchni użytkowej o więcej niż:

 1. 30 % albo
 2. 50 % pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60 %.
Liczba członków gospodarstwa domowego Powierzchnia normatywna
[ w m² ]
Powierzchnia dopuszczalna przy 30% przekroczeniu pow. normatywnej
[ w m² ]
Powierzchnia dopuszczalna przy 50% przekroczeniu pow. normatywnej, pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60 %.
[ w m² ]
1 osoba 35 45,50 52,50
2 osoba 40 52,00 60,00
3 osoba 45 58,50 67,50
4 osoba 55 71,50 82,50
5 osoba 65 84,50 97,50
6 osoba 70 91,00 105,00

 

W przypadku, gdy w lokalu zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim lub osoba, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju powierzchnię normatywną powiększa się o 15 m2.

 

Aby otrzymać pomoc w formie dodatku mieszkaniowego należy złożyć:

 • wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego,
 • deklarację o wysokości dochodów  wszystkich członków gospodarstwa domowego za okres pełnych trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku wraz z zaświadczeniami potwierdzającymi dochody,
 • w przypadku osób pełnoletnich w wieku produkcyjnym nie uczących się, nie pracujących, nie pobierających świadczeń emerytalno- rentowych, zarejestrowanych i nie zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy jako poszukujący pracy wymagane jest osobiste stawiennictwo celem złozenia stosownego oświadczenia,
 • w przypadku najmu lub podnajmu  tytuł prawny do zajmowanego lokalu ( kopia umowy najmu)
 • orzeczenie o niepełnosprawności, z którego wynika  że osoba niepełnosprawna wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju ,
 • studenci zaświadczenie z uczelni z uwzględnieniem wysokości stypendium,
 • zaświadczenie o wysokości dochodu brutto uzyskanego z praktycznej nauki zawodu,
 • fakturę za energię elektryczną- przedstawiają osoby zamieszkujące w lokalach nie wyposażonych w instalację doprowadzającą energię cieplną do celów ogrzewania, w instalację ciepłej wody oraz w instalację gazu przewodowego (szczegółowe rozliczenie energii elektrycznej)
 • właściciel domu jednorodzinnego jest zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty potwierdzające wielkość powierzchni pomieszczeń  oraz stan wyposażenia technicznego, znajdujących się zajmowanym lokalu.

 

Opłaty skarbowe :

Brak opłat.

Opłaty administracyjne :

Brak opłat.

Termin i sposób załatwienia sprawy :

Postępowanie w sprawie o przyznanie dodatku mieszkaniowego wszczyna się na podstawie wniosku o ustalenie prawa do dodatku mieszkaniowego.

Decyzja administracyjna wydawana jest w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku a w sprawach skomplikowanych do 60 dni.

Wszelka korespondencja kierowana do Ośrodka winna być wnoszona:

 1. za pośrednictwem platformy ePUAP,
 2. za pośrednictwem poczty elektronicznej, podpisanej podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej,
 3. poprzez nadanie w placówce pocztowej operatora pocztowego,
 4. osobiście.

 

Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego                   w Kielcach (Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce) w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji    o przyznaniu lub odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego.

Do góry