500+ informacje, dokumenty – 2018r.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2016r. poz. 195 z późn.zm.)
Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 roku w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (Dz.U. z 2017r. poz.1465) Kodeks Postępowania Administracyjnego – Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. ( Dz.U. z 2017r. Poz.1257 z późn.zm.).


Prawo do tego świadczenia przysługuje:
–    obywatelom polskim,
–  cudzoziemcom: do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego; jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską dwustronnych umów międzynarodowych o zabezpieczeniu społecznym; przebywającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2017 r. poz. 2206 i 2282 oraz z 2018 r. poz, 138 i 771), jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej; posiadającym kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej z wyłączeniem obywateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pracę na terytorium państwa członkowskiego na okres nieprzekraczający sześciu miesięcy, obywateli państw trzecich przyjętych w celu podjęcia studiów oraz obywateli państw trzecich, którzy mają prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy.
Prawo do świadczenia wychowawczego przysługuje osobom, o których mowa wyżej, jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres, w jakim mają otrzymywać świadczenie wychowawcze, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka w wysokości 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków.
Świadczenie przysługuje do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.
Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800zł, a w przypadku jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze przysługuje jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza 1 200zł.

Ważne:
Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca danego roku.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc październik danego roku następuje do dnia 31 października tego roku.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 30 listopada tego roku.
Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:
– dziecko pozostaje w związku małżeńskim,
– dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub pieczy zastępczej,
– pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko,
– członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego stanowią inaczej,
– świadczenie wychowawcze na dane dziecko nie przysługuje, jeżeli osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało ustalone, na rzecz tego dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, chyba że:
1) drugie z rodziców dziecka nie żyje;
2) ojciec dziecka jest nieznany;
3) powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone;
4) sąd zobowiązał jedno z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka;
5) dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.

Dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego
W przypadku, gdy osoba ubiega się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko do wniosku dołącza odpowiednio:
1. zaświadczenie z KRUS/oświadczenie wnioskodawcy o wysokości pobranego zasiłku chorobowego w roku 2017
2. zaświadczenie właściwego organu/oświadczenie wnioskodawcy o wysokości pobranego stypendium w 2017r.
3. oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych uzyskanych w 2017 r.,
4. zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego w 2017 r.,
5. kserokopię umowy dzierżawy zawartej na okres co najmniej 10 lat zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego
w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji Rolnej oraz
w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego, poświadczenie zapłaconego czynszu z tytułu dzierżawy
6. zaświadczenie z ZUS-u/KRUS-u o składce zdrowotnej za rok 2017, w przypadku pobierania renty, emerytury z tych organów

7. w przypadku utraty dochodu lub uzyskania dochodu należy dołączyć dokumenty potwierdzające ich utratę lub uzyskanie oraz ich wysokość:
-umowy o pracę, zlecenia, o dzieło
-świadectwa pracy
-PIT-11 z 2017r.
– zaświadczenie pracodawcy/oświadczenie członka rodziny o udzielonym urlopie wychowawczym.
-zaświadczenie pracodawcy/oświadczenie wnioskodawcy o dochodzie brutto/netto za miesiąc następny po podjęciu zatrudnienia
8. wyciąg z CEIDG (działalność gospodarcza),
9. zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego zawierające informację o wysokości przychodu oraz o wysokości i formie opłaconego podatku dochodowego dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne, o dochodzie osiągniętym w 2017 r.,
Ponadto, w zależności od indywidualnej sytuacji, w przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze niezależnie o tego, czy na pierwsze dziecko, czy drugie i następne, do wniosku dołącza się inne zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego:
–     zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,
–     prawomocne orzeczenie sądu orzekające rozwód lub separację,
– rodzic samotnie wychowujący dziecko ma obowiązek dołączyć do wniosku pochodzący lub zatwierdzony przez sąd tytuł wykonawczy, potwierdzający ustalenie świadczenia alimentacyjnego na rzecz dziecka od drugiego rodzica. Chodzi tu o: odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzający alimenty, odpis postanowienia sądu
o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej zawartej przed mediatorem bądź umowę o umowę o alimenty w formie aktu notarialnego, w której dłużnik poddaje się egzekucji ale tylko w przypadku, gdy takiej umowie, sąd nadał klauzulę wykonalności.
–     akt zgonu małżonka,
–     orzeczenie sądu opiekuńczego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,
– zaświadczenie od komornika o wysokości wyegzekwowanych alimentów w 2017r.
–     inne dokumenty potwierdzające spełnianie warunków do przyznania lub ustalenia wysokości świadczenia wychowawczego.