Jesteś tutaj:

Miesiąc: luty 2021

Info 500+ – Obowiązek aktualizacji danych

Obowiązek aktualizacji danych

Przypominamy, iż wszyscy otrzymujący świadczenie wychowawcze zobowiązani są, by na bieżąco zgłaszać do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wszystkie zmiany mające wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego, tj:

 • zmianę miejsca zamieszkania

 • zmianę osoby, z którą dziecko zamieszkuje i na której utrzymaniu pozostaje

 • sądowe orzeczenie o ustanowieniu opieki naprzemiennej

 • wyjazd członka rodziny poza granice Polski

 • umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej lub instytucji zapewniającej całodobowe nieodpłatne utrzymanie

OKOLICZNOŚCI MAJĄCE WPŁYW NA PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO:

Wspólne zamieszkiwanie

Świadczenie wychowawcze przysługuje, jeśli rodzic lub opiekun zamieszkuje wspólnie z dzieckiem oraz dziecko pozostaje na jego utrzymaniu.

Zamieszkiwanie w Polsce

Zgodnie z obowiązującymi przepisami świadczenie 500+ przysługuje, jeśli Wnioskodawca wraz z dzieckiem zamieszkuje na terenie Polski (chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego stanowią inaczej).

Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego

Jeśli członek rodziny lub niebędący członkiem rodziny drugi rodzic dziecka przebywa poza granicami Polski w kraju objętym koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego (są to przede wszystkim kraje Unii Europejskiej), złożony w tut. Urzędzie wniosek zostanie przekazany do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. ŚUW jest instytucją, która ustala, czy przepisy o koordynacji mają zastosowanie w danej sprawie, a jeśli tak – jaka instytucja będzie przyznawać prawo do świadczenia. Niepoinformowanie Urzędu o przebywaniu członka rodziny poza granicami Polski może skutkować nienależnym pobraniem świadczenia.

Do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego prosimy dołączyć oświadczenie dotyczące sytuacji rodzinnej i dochodowej w przypadku pobytu członka rodziny poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej – oświadczenie znajduje się w załącznikach do pobrania w zakładce 500+

 Dotyczy wyłącznie przebywania poza granicami RP na terytorium państw objętych koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego, tj. Austrii, Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Czech, Cypru, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Islandii, Liechtensteinu, Litwy, Luksemburga, Łotwy, Malty, Niemiec, Norwegii, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Szwecji, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Węgier, Włoch. Wielkiej Brytanii Nie dotyczy wyjazdu lub pobytu turystycznego, leczniczego lub związanego z podjęciem przez dziecko kształcenia poza granicami RP

Opieka naprzemienna

Naprzemienna opieka nad dzieckiem może być orzeczona po rozwodzie lub po rozpadzie związku nieformalnego rodziców dziecka. Ustala się ją na podstawie prawomocnego wyroku sądu lub zaakceptowanego przez sąd planu wychowawczego. Polega na tym, że każde z rodziców ma pełnię władzy rodzicielskiej i opiekuje się dzieckiem w porównywalnych i powtarzających się okresach (np. 2 tygodnie w miesiącu dziecko mieszka z matką, a dwa tygodnie – z ojcem). Dziecko ma swoje miejsce zamieszkania zarówno u matki, jak i u ojca. Aby ustanowiona została opieka naprzemienna, rodzice muszą wyrazić na to zgodę i wystąpić do sądu ze wspólnym wnioskiem.

W przypadku świadczenia wychowawczego ustalanego na dziecko pozostające pod opieką naprzemienną, każdy z rodziców powinien złożyć osobny wniosek, przedkładając dokumenty potwierdzające sprawowanie opieki naprzemiennej. Każdemu z rodziców przysługuje połowa kwoty za dany miesiąc.

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (tj. Dz. z 2019 r. poz. 2407 z późn. zm.)

 2. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 924)

 3. Rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach niezbędnych do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego – (Dz. U. z 2019 r. poz. 1177)

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego:

wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (do stosowania na okres 2019/2021 oraz 2021/2022)

załącznik do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego SW-1Z (do stosowania na 2019/2021 oraz na okres 2021/2022)

Ogłoszenie – nabór uczestników

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziszowie

ogłasza nabór uczestników do

 „Klubu Senior+”

z siedzibą na os. Na Skarpie 8A

tel. 797 648 874   

e-mail: klub.senior@mgopssedziszow.pl

Jeżeli jesteś:

 • mieszkańcem Gminy Sędziszów w wieku 60 +,
 • osobą nieaktywną zawodowo i chcesz żyć w sposób aktywny i twórczy,
 • chcesz pomóc sobie i innym

ZOSTAŃ UCZESTNIKIEM „Klubu Senior+”

Podstawowy zakres oferowanych usług obejmuje:

 • zajęcia o charakterze kulturalnym, rekreacyjnym, towarzyskim,
 • możliwość wzięcia udziału w rozwijaniu swoich pasji i umiejętności, a także w rozwoju ruchu samopomocy na rzecz osób potrzebujących, w tym seniorów,
 • wiele innych zajęć.

Weź udział w rekrutacji!

Aby wziąć udział w rekrutacji do Klubu Senior+ należy:

 • wypełnić formularz rekrutacyjny – deklarację uczestnictwa wraz z załącznikami
 • do 8.03.2021r. złożyć dokumenty w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sędziszowie przy ulicy Wyszyńskiego 4, 28-340 Sędziszów od poniedziałku do piątku    w godzinach od 7.30 do 15.30.

Formularz rekrutacyjny – deklarację uczestnictwa i załączniki można pobrać:

 • w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sędziszowie, ul. Wyszyńskiego 4, 28-340 Sędziszów od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.
 • ze strony internetowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sędziszowie – http://www.mgopssedziszow.pl/

Uwaga! Liczba miejsc ograniczona (30 osób). W przypadku zgłoszenia większej liczby uczestników spełniających powyższe kryteria niż ilość wolnych miejsc, decydować będzie kolejność zgłoszeń. Osoby, które spełnią wymogi, ale nie zostaną zakwalifikowane z powodu braku miejsc, zostaną umieszczone na liście rezerwowej.

O wynikach rekrutacji poinformujemy telefonicznie lub listownie .

Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne zajęcia Klubu prowadzone będą zdalnie z wykorzystaniem profilu Klubu na portalu społecznościowym Facebook, aplikakcji do komunikacji internetowej zoom oraz messanger.

Dostęp do pełnej oferty Klubu oraz powrót do zajęć stacjonarnych nastąpi po decyzji Wojewody Świętokrzyskiego przywracającej pełną działalność placówek w ramach Programu Senior+.

 

Do góry