Jesteś tutaj:

Miesiąc: Listopad 2020

Kampania

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziszowie informuje, że włącza się do V Powiatowej Kampanii „Pomarańczowej Wstążki”. W związku z przypadającym na dzień 19 listopada Międzynarodowym Dniem Zapobiegania
Przemocy Wobec Dzieci i Młodzieży zostały zaplanowane dyżury pracowników socjalnych w godzinach 9-12.

 

Załączniki do pobrania

Zaświadczenia do Programu „Czyste Powietrze”

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziszowie informuje, iż wydaje zaświadczenia dla osób fizycznych, które zamierzają składać wnioski o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (np. na realizację programu w ramach Części 2 Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”).

Zaświadczenia wydawane będą w celu potwierdzenia przeciętnego miesięcznego dochodu na jednego członka gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o dofinansowanie.

Do ustalania wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu, stosuje się przepisy ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych.

Dodatkowych informacji dotyczących uzyskania zaświadczeń udziela Dział Świadczeń Rodzinnych

Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Sędziszowie tel. 41 38 12 169 wew. 2 lub 797-255-946

w dniach: od poniedziałku do piątku

w godzinach: 7.30-15.30

Druk wniosku można pobrać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sędziszowie przy ul. Wyszyńskiego 4 lub pobrać poniżej:

Wspieraj Seniora

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziszowie realizuje Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Wspieraj Seniora”.

Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia Seniorom w wieku 70 lat i więcej, którzy pozostają w domu w związku z zagrożeniem zarażenia się COVID-19.

W szczególnych przypadkach pomoc udzielana może być również seniorom poniżej 70 roku życia.

Usługa wsparcia polega na pomocy w czynnościach, które wymagają wyjścia z domu, a w szczególności: na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej, zakup lekarstw, opłacenie rachunków.

WAŻNE: Koszty zakupów pokrywa senior.

Pomoc przeznaczona jest dla seniorów Gminy Sedziszów, a w szczególności dla osób zamieszkujących samotnie, których rodzina z różnych przyczyn nie może zabezpieczyć ich potrzeb (np. kwarantanna, izolacja domowa).

 

Seniorze, jeżeli chcesz skorzystać z tej pomocy
zadzwoń na infolinię: tel.
22 505 11 11.

Twoja prośba zostanie przekazana do Ośrodka Pomocy Społecznej.
Pracownik Ośrodka skontaktuje się z Tobą telefonicznie i ustali zakres pomocy,
której potrzebujesz i dostarczy zakupy.

Możesz również bezpośrednio skontaktować się z Miejsko-Gminny Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sędziszowie
pod nr telefonu 41 3812169 lub 797-255-946 w dniach: od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30-15.30

 

!!!! W ramach procedury bezpieczeństwa realizacji usług informujemy, że artykuły będą rozwożone samochodem MGOPS w Sędziszowie z logo

 

Osoba rozwożąca żywność będzie legitymowała się identyfikatorem wydanym przez Kierownika MGOPS w Sędziszowie z imienną pieczątką.

Ogłoszenie – dożywianie osób starszych

DOŻYWIANIE OSÓB STARSZYCH, CHORYCH, SAMOTNYCH, NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA TERENIE GMINY SĘDZISZÓW

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziszowie informuje, iż  realizuje  Program ,,Posiłek w szkole i w domu”.

Pomoc ta  realizowana jest min. w formie dowozu posiłku osobom dorosłym, niesamodzielnym (np. ze względu na podeszły wiek czy niepełnosprawność), które nie są   w stanie same przygotować sobie  gorącego posiłku.

Z tej formy wsparcia mogą skorzystać osoby i rodziny, spełniające warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz kryterium dochodowe,

(150% obowiązującego kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej ), tj.

– 792 zł dla osoby w rodzinie,

– 1051,50 zł dla osób samotnie gospodarujących

 

Jeśli więc jesteś zainteresowany tą formą pomocy zgłoś się do  Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sędziszowie, ul. Wyszyńskiego 4, 

email: opssedziszow@poczta.onet.pl

nr telefonu 41 3812169 lub 797-255-946 

w dniach: od poniedziałku do piątku

w godzinach: 7.30-15.30

Pytania i odpowiedzi dla Seniora. Jak skorzystać z pomocy udzielanej w ramach programu Wspieraj Seniora

Seniorze! Zostań w domu. Nie lekceważ zagrożenia. Twoje zdrowie jest najważniejsze! Skorzystaj z infolinii 22 505 11 11. To infolinia, która przekieruje Twoje potrzeby do najbliższego ośrodka pomocy społecznej w Twojej okolicy. Ośrodek pomocy społecznej będzie z Tobą w kontakcie i ustali, kto i jakiej formie będzie mógł Ci pomóc.

 1. Na czym polega program

Program zakłada dostarczenie niezbędnych produktów do Twojego domu. Mogą to być dostarczone artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej. Możesz również poprosić o pomoc np. w sprawach urzędowych (jeżeli ich zakres nie wymaga Twoich upoważnień lub udostępnienia danych wrażliwych), wyprowadzenie psa, itp. Zakres usług na rzecz osoby starszej jest ograniczony tzw. dystansem sanitarnym (np. nie możesz poprosić o usługę sprzątnięcia mieszkania).

 1. Jak długo realizowany jest program

Program jest realizowany od 20 października  do 31 grudnia 2020 r.

 1. Kto realizuje program w Twojej gminie

Za realizację programu odpowiada lokalny ośrodek pomocy społecznej w Twojej gminie

 1. Kto może skorzystać z programu?

Program jest dla osób powyżej 70 roku życia, które zdecydowały się na pozostanie w domu, dla własnego bezpieczeństwa w czasie pandemii. W szczególnych przypadkach, pomoc może być udzielona osobie poniżej 70 roku życia. Szczególne sytuacje oznaczają brak możliwości zapewnienia niezbędnych potrzeb wynikających ze stanu zdrowia oraz sytuacji rodzinnej
i społecznej osoby. Ocena takiej stanu sytuacji i decyzja o udzieleniu wsparcia należy do realizatora programu, czyli od decyzji ośrodka pomocy społecznej. Z programu nie mogą korzystać osoby, które już otrzymują wsparcie w ramach usług opiekuńczych, czy specjalistycznych usług opiekuńczych. Udzielenie pomocy w ramach programu nie zależy od kryterium dochodowego.

 1. Czy płacę za zakupy i usługi?

Koszty zakupów pokrywa senior. Senior przekazuje pieniądze przed dokonaniem zakupów. Zasady
i sposób rozliczania ustala indywidualnie ośrodek pomocy społecznej, podczas pierwszego kontaktu
z Tobą.

Pomoc w postaci usług, np. pomoc np. w sprawach urzędowych, wyprowadzenia psa, są nieodpłatne.

 1. W jaki sposób zgłosić swoje potrzeby?

KROK 1.

Zadzwoń na infolinię 22 505 11 11

 • Zgłoś podczas rozmowy, że zdecydowałeś się zostać w domu. Zapisz datę i godzinę kiedy dzwoniłeś.
 • Infolinia działa od poniedziałku do niedzieli w godzinach 08:00-21:00
 • Osoba przyjmująca zgłoszenie przekazuje Twoją prośbę o pomoc do ośrodka pomocy społecznej w danej gminie przez system Centralnej Aplikacji Statystycznej

KROK 2.

 • Pracownik ośrodka pomocy społecznej kontaktuje się z Tobą telefonicznie. W celu weryfikacji podaje datę i godzinę kiedy dzwoniłeś na infolinię. Następnie zweryfikuje zgłoszenie i ustali w jaki sposób można Ci pomóc. Poda imię i nazwisko osoby, która do Ciebie przyjdzie oraz datę.
 • Podczas rozmowy telefonicznej, pamiętaj o zapisaniu numeru do ośrodka pomocy społecznej oraz danych osoby, która do Ciebie przyjdzie.
 • W razie wątpliwości, zadzwoń do Twojego ośrodka pomocy społecznej.

KROK 3.

 • Przychodzi do Ciebie osoba, którą OPS wyznaczył do pomocy. W celu weryfikacji poda imię i nazwisko. W przypadku pomocy w formie zrobienia zakupów senior przekazuje pieniądze przed dokonaniem zakupów. Zasady i sposób rozliczania ustala indywidualnie ośrodek pomocy społecznej, podczas pierwszego kontaktu z Tobą.
 • Pamiętaj o zachowaniu zasad bezpieczeństwa: noś maseczkę, zachowuj dystans, w miarę możliwości używaj rękawiczek jednorazowych.

KROK 4.

 • Odbierasz zakupy od osoby, która Ci pomaga z zachowaniem zasad bezpieczeństwa: noś maseczkę, zachowuj dystans, w miarę możliwości używaj rękawiczek jednorazowych.

 

PAMIETAJ! Płacisz tylko za rzeczywisty koszt zakupów. Pozostałe usługi są nieodpłatne!

 1. Kto do mnie przyjdzie, by pomóc??

Lokalne ośrodki pomocy społecznej realizują program na terenie gminy. Zakupy czy usługi mogą być realizowane poprzez pracowników ops (pracowników socjalnych, asystentów rodziny, pracowników administracyjnych i innych). Gmina może również podjąć decyzję o zatrudnieniu nowych pracowników, zleceniu realizacji tego zadania organizacjom pozarządowym, zakupie usługi od sektora prywatnego, współpracy z wolontariuszami, harcerzami, żołnierzami WOT, członkami ochotniczych straży pożarnych.

 1. Czy usługa w ramach programu jednorazowa czy może być realizowana wielokrotnie?
  Usługa może być świadczona raz w tygodniu, bądź kilka razy w czasie trwania programu, ale jest to uzależnione od organizacji działań przez ośrodek pomocy społecznej i potrzeb osoby starszej w wieku 70 lat i więcej.
 1. Czy mogę zgłosić się bezpośrednio do ośrodka pomocy społecznej, żeby poprosić o usługiw ramach programu?

Tak, jeśli senior jest w wieku w wieku 70+ i wymaga wsparcia, taka pomoc może zostać zrealizowana w ramach programu. Rekomendujemy jednak w pierwszej kolejności kontakt za pomocą infolinii 22 505 11 11

Bezpieczeństwo osób starszych podczas realizacji programu.

Realizator programu ośrodek pomocy społecznej odpowiada za działania, mające na celu ochronę osób starszy.

Ogłoszenie – Nabór opiekun osób starszych

OFERTA ZATRUDNIENIA- OPIEKUN OSÓB STARSZYCH

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziszowie poszukuje osób mogących świadczyć usługi opiekuńcze            w miejscu zamieszkania podopiecznego

 

Zakres czynności usług opiekuńczych obejmuje w szczególności:

 • Pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych
 • Zapewnienie opieki higieniczno-sanitarnej
 • Pomoc w podtrzymywaniu kondycji podopiecznego

Oczekiwania wobec kandydatów:

Mile widziane doświadczenie w zakresie pracy z osobami starszymi, chorymi (także leżącymi), niepełnosprawnymi.

Mile widziane prawo jazdy kat. B i własny samochód, który może być wykorzystany do realizacji celów służbowych.

Preferowane cechy osobowościowe kandydatów:

 • Empatia
 • Komunikatywność
 • Odpowiedzialność
 • Rzetelność
 • Obowiązkowość
 • Zaangażowanie i odporność na stres
 • Uczciwość

CV można składać osobiście w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sędziszowie, ul. Wyszyńskiego 4, 28-340 Sędziszów od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30- 15:30  lub poprzez email: opssedziszow@poczta.onet.pl

Kierownik MGOPS w Sędziszowie

Marlena Baran

Do góry