Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /home3/rsajdak/public_html/www.mgopssedziszow.pl/wp-includes/class-wp-hook.php on line 303

Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /home3/rsajdak/public_html/www.mgopssedziszow.pl/wp-includes/class-wp-hook.php on line 303

Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /home3/rsajdak/public_html/www.mgopssedziszow.pl/wp-includes/class-wp-hook.php on line 303
2018 – Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziszowie

Jesteś tutaj:

Rok: 2018

Stop Przemocy Wobec Kobiet – rozstrzygnięcie konkursu

Konkurs Biała Wstążka 2018Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziszowie w bieżącym roku po raz kolejny włączył się w kampanię „Białej Wstążki”. Dzieci i młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu naszej gminy wzięły udział w konkursie STOP PRZEMOCY WOBEC KOBIET. Prace można było wykonać dowolną techniką.
Wpłynęło wiele ciekawych prac plastycznych oraz pięć literackich.
Komisja w pięcioosobowym składzie wybrała najciekawsze prace w V kategoriach.

Więcej „Stop Przemocy Wobec Kobiet – rozstrzygnięcie konkursu”

Ogłoszenie na wolne stanowisko urzędnicze

Kierownik
Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sędziszowie
ul. Kard. Wyszyńskiego 4
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

REFERENTA ds. ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I WYCHOWAWCZYCH

I. Wymagania niezbędne:

1. Obywatelstwo polskie.
2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych.
3. Wykształcenie wyższe.
4. Znajomość regulacji prawnych z zakresu:
– ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
– ustawy o samorządzie gminnym,
– ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
– ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.
5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie.
6. Nieposzlakowana opinia.
7. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Szczegóły do pobrania w załączeniu poniżej.

Załączniki do pobrania

Nowy program rządowy ‘’Posiłek w szkole i w domu”

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziszowie informuje, iż w latach 2019-2023 realizowany będzie nowy program ,,Posiłek w szkole i w domu”, który został przygotowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i przyjęty 15 października 2018r. przez Radę Ministrów uchwałą Nr 140 w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
Program ten zastąpi dotychczasowy wieloletni program ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 ustanowiony Uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania’’ na lata 2014-2020 (MP z 2015 r., poz.821).
W ramach nowego programu przewidziane jest wsparcie finansowe gmin w zakresie udzielania pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego (w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności) oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.
Istotnym elementem programu będzie zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym gorącego posiłku.
Ponadto, pomoc ta będzie mogła być realizowana w formie dowozu posiłku osobom dorosłym, niesamodzielnym (np. ze względu na podeszły wiek czy niepełnosprawność), które nie są w stanie same przygotować sobie gorącego posiłku.
Z tej formy wsparcia będą mogły skorzystać osoby i rodziny, spełniające warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz kryterium dochodowe, (150% obowiązującego kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej ), tj.
792 zł dla osoby w rodzinie,
1051,50 zł dla osób samotnie gospodarujących .

PROJEKT „NOWE UMIEJĘTNOŚCI – LEPSZE JUTRO”

JEŚLI JESTEŚ OSOBĄ BEZROBOTNĄ,

NIEAKTYWNĄ ZAWODOWO,

KORZYSTAJĄCĄ Z POMOCY MGOPS,

POSIADASZ ORZECZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI,

CHCESZ PODREPEROWAĆ SWÓJ BUDŻET DOMOWY

W ramach projektu gwarantujemy:

● indywidualne doradztwo zawodowe
● bezpłatne szkolenie zawodowe
● materiały szkoleniowe
● wyżywienie w trakcie szkolenia
● wsparcie finansowe na czas trwania projektu
● stypendium szkoleniowe
● zaświadczenia oraz certyfikaty ukończenia szkoleń
● sfinansowanie staży

Szczegóły w załączeniu poniżej.

Załączniki do pobrania

PODZIĘKOWANIE za wsparcie akcji „Mikołajki 2018”

Burmistrz Sędziszowa, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Sędziszowie, Stowarzyszenie Osiedla Sady

składają wszystkim ofiarodawcom serdeczne podziękowanie za wsparcie
organizowanej akcji „Mikołajki 2018”.
Cieszymy się, że wśród nas są ludzie,którym zależy na wywołaniu uśmiechu
na twarzy dziecka:

ZDZ w Jędrzejowie, Bank Spółdzielczy Wolbrom, Spółdzielnia Socjalna Przysmak,
KOTŁOREM, SPEC, PALKO, PI-TECH, ANMAR, Hubert Strzelec, Jacek Adamski,
Arkadiusz Pawlikowski, Stanisław Ogonowski, Ewa Kubas-Samociuk, Barbara Sobczyk, Małgorzata Różycka, Elżbieta Matyśkiewicz

Dzięki Wam Mikołaj rozdał 300 paczek.

DZIĘKUJEMY
Życzymy Wesołych Świąt

Załączniki do pobrania

INFORMACJA

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziszowie informuje, że dnia 24 grudnia 2018 r. (Wigilia) Ośrodek będzie nieczynny.

Dzień ten zostanie odpracowany w dniu 15 grudnia 2018 r. (sobota) .

OGŁOSZENIE O NABORZE PARTNERA

Ogłoszenie o naborze partnera spoza sektora finansów publicznych do realizacji projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Poddziałanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie ( tryb pozakonkursowy), Priorytet inwestycyjny 9i Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans aktywnego uczestnictwa i zwiększeniu szans na zatrudnienie.

Gmina Sędziszów / Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziszowie, zwana dalej Liderem Projektu, na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2017 poz. 1460, z późn. zm.) ogłasza otwarty nabór partnera w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie ( tryb pozakonkursowy), Priorytet inwestycyjny 9i Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans aktywnego uczestnictwa i zwiększeniu szans na zatrudnienie.

Szczegóły w załączeniu poniżej.

 

Kampania Biała Wstążka

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziszowie informuje, że w ramach kampanii „Białej Wstążki – 2018” w dniu 4 grudnia 2018 r. zaplanował dyżury: psychologa w godzinach 8:00-10:00; policjanta w godzinach 10:00-11.00 oraz pracowników socjalnych w godzinach 11.00-13.00.

Biała Wstążka - konkurs - plakat

Załączniki do pobrania

Do góry