Zaproszenie do składania ofert – podjazd dla niepełnosprawnych

Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy sali szkoleniowej mieszczącej się w budynku MGOPS w Sędziszowie ul. Kard. Wyszyńskiego 4

Informacje o ogłoszeniu

Data publikacji ogłoszenia

07-08-2019

Termin składania ofert

22-08-2019

Numer ogłoszenia

1199648

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty można składać:
a)       listownie na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Kardynała Wyszyńskiego 4, 28-340 Sędziszów w nieprzezroczystej i zamkniętej kopercie z dopiskiem: Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych
b)      osobiście w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Kardynała Wyszyńskiego 4, 28-340 Sędziszów w nieprzezroczystej i zamkniętej kopercie z dopiskiem: Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych
c)       za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie skanów formularzy ofertowych jako pliki załączone do korespondencji na adres: opssedziszow@poczta.onet.pl pliki powinny być zapisane w formacie umożliwiającym odczytanie ich treści np. PDF z dopiskiem: Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnychOtwarcie ofert nastąpi w dniu 22.08.2019 r. o godz. 12:40 w pokoju nr 5

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Małgorzata Konieczna

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

41 3812 169 wew.5

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy sali szkoleniowej mieszczącej się w budynku MGOPS w Sędziszowie ul. Kard. Wyszyńskiego 4

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: świętokrzyskie Powiat: jędrzejowski Miejscowość: Sędziszów

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy na wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy sali szkoleniowej mieszczącej się w budynku MGOPS w Sędziszowie ul. Kard. Wyszyńskiego 4
(1) Zakres prac obejmuje:
• rozebranie obrzeży;
• rozbiórka części kostki w obrębie wejścia celem niwelacji terenu – do ponownego uzupełnienia po nawiązaniu i wykonaniu odpowiednich spadków;
• ręczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm;
• demontaż kraty obok drzwi;
• wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i ręcznym wyładowaniu samochodem ciężarowym na odległość 1 km wraz z utylizacją;
• ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat III-IV głębokości 20 cm;
• podbudowa z kruszywa naturalnego – warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm;• nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo- piaskowej
• rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20×20 cm w gruncie kat. III-IV
• obrzeża betonowe o wymiarach 30×8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową – obrzeże palisadowe 8 cm
• nakrywy – ruszty do studzienek piwnicznych ze stali płaskiej o powierzchni elementu do 1m²
(2) Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa – załączniki nr 5, przedmiar robót – stanowiący załączniki nr 6 do zaproszenia oraz część graficzna – załącznik Nr 7.
(3) Ponadto przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie: • Organizacja i urządzenie placu budowy, w tym wszystkie roboty przygotowawcze, zagospodarowanie placu budowy, koszty utrzymania zaplecza budowy, dostawa mediów do celów budowy.
• Po zakończeniu robót uporządkowanie terenu.

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zadania –
1. Rozpoczęcie z dniem podpisania umowy.
2. Termin wykonania zamówienia – do 31 października 2019 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Warunki zostały określone w zaproszeniu do składania ofert

Wiedza i doświadczenie

Warunki zostały określone w zaproszeniu do składania ofert

Potencjał techniczny

Warunki zostały określone w zaproszeniu do składania ofert

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Warunki zostały określone w zaproszeniu do składania ofert

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Warunki zostały określone w zaproszeniu do składania ofert

Dodatkowe warunki

Do udziału w postępowaniu uprawnieni są wykonawcy, którzy:
1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2. posiadają wiedzę i doświadczenie oraz dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,
3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4. Wykonawca nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Na etapie składania oferty Wykonawca podpisując ofertę jednocześnie oświadcza spełnienie warunków.

Warunki zmiany umowy

Dopuszcza się zmiany warunków umowy zgodnie z zapisami zawartymi we wzorze umowy. Zmiana umowy zawartej z wybranym wykonawcą powodująca zmniejszenie zakresu świadczenia jest dopuszczalna, jeżeli na skutek wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy do prawidłowego wykonania danego zadania wykonanie części prac objętych dotychczas tym zadaniem stało się zbędne. Zmiana umowy zawartej z wybranym wykonawcą powodująca zwiększenie zakresu świadczenia jest dopuszczalna, jeżeli do prawidłowego wykonania danego zadania jest niezbędne wykonanie dodatkowych prac nieobjętych dotychczas tym zadaniem, a konieczność ich wykonania powstała na skutek wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, przy czym wykonanie:
1) tych prac jako nowego zadania spowodowałoby znaczne zwiększenie kosztów dla beneficjenta lub
2) danego zadania jest uzależnione od wykonania tych prac albo bez wykonania tych prac nie jest możliwe wykonanie danego zadania w całości.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Formularz ofertowy
2. Podpisane oświadczenie dotyczące spełniania kryterium klauzul społecznych
3. Podpisane oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym
4. Podpisany projekt umowy
5. Przedmiar robót

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje udzielenia

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryterium wyboru oferty
1. Cena 90 %
2. Klauzule społeczne 10 %
W kryterium „cena” (Kc), zamawiający dokona oceny punktowej każdej z ofert zgodnie z formułą:Kc = (C min / C x) * 90 pkt * 100%
gdzie:
Kc = ilość punktów przyznana badanej ofercie w kryterium „cena”,
C x = cena zaoferowana w ofercie badanej,
C min = najniższa zaoferowana cena spośród badanych ofert.

Liczba punktów (maksymalnie–10 pkt), którą można uzyskać w ramach kryterium „klauzule społeczne”(Ks) zostanie obliczona w następujący sposób:
Kryterium Klauzule społeczne będzie ocenione poprzez przyznanie 10pkt w przypadku spełnienia niniejszego kryterium, opisanego szczegółowo w punkcie– Klauzule społeczne.
Oferta, która nie będzie spełniała w/w kryterium otrzyma 0pkt.
W oparciu o klauzulę zatrudnieniową Zamawiający preferuje przy wyborze Wykonawcy:
1. Spółdzielnie socjalne w rozumieniu Ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1205)
2. Te z podmiotów, które zatrudniają osoby mające utrudniony dostęp do rynku pracy, tj. są zakładem pracy chronionej lub innym wykonawcą, którego działalność, lub działalność ich wyodrębnionych jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych w szczególności:
a. osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r.,
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1172) – Zamawiający analogicznie do przepisu art. 22 ust. 2a PZP określa, iż Wykonawca spełni ten warunek, jeśli wykaże, że ponad 50% zatrudnionych u niego pracowników stanowią osoby niepełnosprawne;
b. osób bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia o instytucjach rynku pracy (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1265 ze zm.) – Wymóg ten Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że ponad 30% osób zatrudnionych u niego stanowią osoby bezrobotne;
3. Co najmniej 30% osób skierowanych do wykonania zadań w ramach niniejszego zamówienia musi należeć do jednej lub więcej kategorii, o których mowa powyżej.
4. Punkty w tym kryterium zostaną przyznane również w przypadku złożenia oferty przez osoby fizyczne, które są osobami bezrobotnymi lub osobami niepełnosprawnymi w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r., o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz.U.z 2019 r. poz.1172 )
5. Zmiana osób, które będą uczestniczyły w wykonaniu zamówienia przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana jest możliwa wyłącznie za uprzednią zgodą Zamawiającego. Ryzyko opóźnienia w wykonaniu zamówienia w takiej sytuacji obciąża Wykonawcę.
6. Na potwierdzenie spełniania warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, oprócz oświadczenia w ofercie, Wykonawca przedłoży Wykaz osób, które będą realizowały zamówienie, obejmujący imię i nazwisko oraz opis kwalifikacji zawodowych osoby i wskazanie osób które spełniają warunek pkt. 1, 2 ze wskazaniem, który to warunek (ppkt. 2 a. i b.).

Weryfikacji wstępnej kryterium Ks Zamawiający dokona na podstawie oświadczenia Wykonawcy.
W przypadku nie załączania oświadczania dotyczącego spełniania kryterium klauzul społecznych- Zamawiający przyzna 0pkt

Wykluczenia

Wykluczeniu podlegają Wykonawcy nie spełniający warunków udziału w postępowaniu oraz zamówienie nie może zostać udzielone podmiotowi powiązanemu osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

Zamawiający – Beneficjent

Nazwa

GMINA SĘDZISZÓW/MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Adres

kard. Wyszyńskiego 4

28-340 Sędziszów

świętokrzyskie , jędrzejowski

Numer telefonu

413812169

Fax

413812169

NIP

6561813896

Tytuł projektu

Nowe umiejętności- lepsze jutro

Numer projektu

RPSW.09.01.00-26-0001/19-00