ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

W związku z realizacją projektu partnerskiego pn. „Powiat Jędrzejowski Realizatorem Innowacyjnych i Wysokospecjalistycznych Usług Społecznych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie RPSW.09.02.00 Ułatwianie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Gmina Sędziszów/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziszowie zwraca się z zaproszeniem do składania ofert na usługę przeprowadzenia zajęć plastycznych na potrzeby projektu w świetlicy środowiskowo-socjoterapeutycznej

Szczegóły w załączeniu poniżej.

Załączniki do pobrania