Za życiem

Za_Zyciem_smZ dniem 1 stycznia 2017 r. weszła w życie
USTAWA z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

Ustawa określa uprawnienia kobiet w ciąży i rodzin do wsparcia w zakresie dostępu do (art. 1):
1. świadczeń opieki zdrowotnej
2. instrumentów polityki na rzecz rodzin.

Wsparcia przeznaczone jest dla:
kobiety w okresie ciąży, porodu i połogu, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet
w ciąży powikłanej oraz w sytuacji niepowodzeń położniczych,
rodziny dziecka, ze szczególnym uwzględnieniem dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

Rodzina uprawniona jest do poradnictwa w zakresie (art. 8):
1. przezwyciężania trudności w pielęgnacji i wychowaniu dziecka;
2. wsparcia psychologicznego;
3. pomocy prawnej, w szczególności w zakresie praw rodzicielskich i uprawnień
pracowniczych;
4. dostępu do rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz świadczeń opieki zdrowotnej.

Poradnictwo o którym mowa powyżej jest dla:
– kobiet posiadających dokument potwierdzający ciążę, ich rodzin lub rodziny z dzieckiem posiadającym zaświadczenie o zdiagnozowanej ciężkiej i nieuleczalnej choroby (art. 4 ust.3),
koordynowane będzie przez asystenta rodziny, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Wsparcie asystenta rodziny podejmowane będzie na pisemny wniosek osób złożony do Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Sędziszowie.

Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu wynosi 4 000 zł .

Świadczenie przysługuje:
– matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu, albo opiekunowi faktycznemu dziecka bez względu na dochód.

Prawo do jednorazowego świadczenia ustala się na wniosek w/w osób.

Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka.

O świadczenie można ubiegać się także na dzieci urodzone w 2016 r.

Wnioski złożone po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

Jednorazowe świadczenie, podobnie jak świadczenia rodzinne oraz świadczenie
wychowawcze, podlega unijnej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Oznacza
to, że w przypadku gdy osoba uprawniona do jednorazowego świadczenia lub członek rodziny
tej osoby przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w państwie, w którym mają
zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (tj. w kraju UE,
EOG lub Szwajcarii i nie jest to pobyt turystyczny, leczniczy ani związany z podjęciem nauki),
wniosek wraz z dokumentami zostanie przekazany marszałkowi województwa w celu ustalenia,
czy w danej sprawie zachodzi koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego.

Kwoty jednorazowego świadczenia nie wlicza się do dochodu przy ustalaniu prawa do innych
świadczeń, w tym do świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, świadczenia
wychowawczego oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Wymagane dokumenty:

1. Zaświadczenie potwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii.

2. Zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną potwierdzające pozostawanie pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. Wymóg ten nie dotyczy osób będących opiekunami prawnymi lub opiekunami faktycznymi dziecka, a także do osób które przysposobiły dziecko.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem” (Dz. U. z 2016, poz.1860)

Wnioski o wypłatę jednorazowego świadczenia można składać w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sędziszowie, dział świadczeń rodzinnych – pok. nr 6, tel. 41 38 12 606.