Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Zamawiający
Ogłoszenie nr 510021275-N-2019 z dnia 01-02-2019 r.
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej: Świadczenie usług przygotowywania, dostarczania i wydawania posiłków w miejscu wskazanym przez Zleceniodawcę dla dzieci i młodzieży-­ podopiecznych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sędziszowie.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 505556-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Krajowy numer identyfikacyjny 29000556700000, ul. ul. Kardynała Wyszyńskiego  4, 28340   Sędziszów, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 413 812 169, e-mail opssedziszow5@onet.pl, faks 413 811 184.
Adres strony internetowej (url):
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Świadczenie usług przygotowywania, dostarczania i wydawania posiłków w miejscu wskazanym przez Zleceniodawcę dla dzieci i młodzieży-­ podopiecznych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sędziszowie.
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na codziennym – od poniedziałku do piątku (w dni nauki szkolnej , z wyłączeniem przerw świątecznych i dni wolnych od nauki), przygotowaniu i dostawie do szkół na terenie Miasta i Gminy Sędziszów oraz wydawaniu na terenie placówek gorących posiłków (trzy razy w tygodniu drugie danie-poniedziałek, środa, piątek; dwa razy w tygodniu zupa pożywna wtorek, czwartek) dla dzieci, młodzieży uczącej się -podopiecznych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, realizowana ze środków MGOPS w Sędziszowie. 2. Pod pojęciem pożywnej zupy należy rozumieć zupę z tzw. mięsną wkładką podaną ze świeżym pieczywem bez ograniczenia ilościowego. 3. Drugie danie ma być posiłkiem mięsnym/rybnym z urozmaiconymi surówkami. Do mięsa zamiennie mogą być podawane ziemniaki, kasze, ryż lub makaron. Drugie danie mogą też stanowić pierogi, naleśniki, kopytka, makaron z sosem i krokiety. 4. Zleceniobiorca/oferent jest zobowiązany dostarczać posiłki w termosach zapewniających właściwą ochronę i temperaturę oraz środkami transportu przystosowanymi do przewozu żywności, spełniając przy tym wszelkie wymogi sanitarno-higieniczne. Zleceniobiorca/oferent ponosi koszty załadunku i rozładunku wszystkich dostaw posiłków a także jest zobowiązany do wydawania posiłków w każdej placówce wszystkim osobom objętym dożywianiem. Posiłek podawany będzie w naczyniach jednorazowych ze sztućcami jednorazowymi, które zapewnia Zleceniobiorca/oferent. 5. Posiłki powinny być przygotowane według aktualnych norm żywieniowych oraz zgodnie z zasadami zbiorowego żywienia. Zleceniobiorca/oferent będzie przygotowywał posiłki zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2010 roku Nr 136, poz. 914) łącznie z przepisami wykonawczymi do tej ustawy. 6. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania badań sprawdzających kaloryczność i wagę zamawianego posiłku. W przypadku stwierdzenia, że posiłek nie spełnia parametrów określonych w zamówieniu, Zleceniodawca kosztami badania obciąży Zleceniobiorcę/oferenta. 7. Zleceniodawca nie dopuszcza powtarzalności rodzajowo tych samych posiłków w ciągu tygodnia. Zleceniobiorca w ramach świadczonych usług zobowiązany jest do współpracy z Dyrektorami Szkół i Kierownikiem MGOPS w Sędziszowie. Przykładowy jadłospis będzie przedstawiany Kierownikowi MGOPS i Dyrekcji placówek z tygodniowym wyprzedzeniem. Godziny dostarczania i miejsce wydawania posiłków Zleceniobiorca ustali z Dyrektorami poszczególnych szkół i placówek. 8. Zleceniodawca wyklucza możliwość wykonywania przedmiotu zamówienia przez Zleceniobiorcę/oferenta przy udziale podwykonawców. 9. Realizując dowóz posiłków Zleceniobiorca jest zobowiązany dokonywać tego w sposób należyty, terminowy 10. Zleceniobiorca jest zobowiązany posiadać wszelkie atesty, zezwolenia, koncesje, pozwolenia i tym podobne, jeżeli przepisy powszechnie obowiązujące wymagają ich posiadania dla wykonywania dowozu posiłków. 11. Zleceniobiorca jest zobowiązany zapewnić, aby wszelkie osoby wykonujące dowóz posiłków posiadały wszelkie zezwolenia, pozwolenia itp., które okażą się niezbędne dla wykonywania dowozu posiłków. 12. Dowóz posiłków odbywa się środkiem transportu, do którego Zleceniobiorca posiada tytuł prawny. 13. Środek transportu, o jakim mowa w ust. 4 winien być przystosowany do transportu żywności oraz spełniać wszelkie normy wymagane dla tego rodzaju działalności. 14. Za działania osób, którymi Zleceniobiorca posługuje się przy dowozie posiłków, odpowiada jak za działania własne. 9. Zamówienie obejmuje 7 szkół z terenu miasta i gminy Sędziszów tj.: a) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sędziszowie – szacunkowo 50 posiłków dziennie b) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sędziszowie – szacunkowo 15 posiłków dziennie c) Szkoła Podstawowa w Tarnawie – szacunkowo 15 posiłków dziennie d) Szkoła Podstawowa w Pawłowicach – szacunkowo 10 posiłków dziennie e) Szkoła Podstawowa w Krzcięcicach – szacunkowo 10 posiłków dziennie f) Gimnazjum w Boleścicach – szacunkowo 2 posiłków dziennie g) Szkoła Podstawowa w Mstyczowie – szacunkowo 8 posiłków dziennie Szacunkowa liczba osób objętych dożywianiem wynosi ok. 110 dziennie. Liczba ta może w trakcie okresu dożywiania ulec zmianie (zmniejszeniu lub zwiększeniu) z uwagi na to, że liczba dzieci objętych dożywaniem jest uwarunkowana szeregiem czynników przede wszystkim objęcia ich pomocą społeczną, co może ulegać zmianie, Zmiana taka nie snie może być podstawą do zgłoszenia roszczeń z tytułu niezrealizowanych dostaw lub podstawą odmowy wykonania zamówienia.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 55523100-3

Dodatkowe kody CPV: 55521200-0, 55521100-9
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01/02/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 6.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA PRZYSMAK
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: UL. T. KOŚCIUSZKI 7 28-340 SĘDZISZÓW
Kod pocztowy: 28-340
Miejscowość: SĘDZISZÓW
Kraj/woj.: świętokrzyskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 6.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 6.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 6.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
KOSZT DZIENNY DOWOZU POSIŁKÓW - 170.00 ZŁ

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych