Aktualności

Spotkanie – Ekonomia Społeczna: wsparcie finansowe, doradztwo, szkolenia

logo_FEPR-UE

Ekonomia Społeczna: wsparcie finansowe, doradztwo, szkolenia

Jesteś osobą bezrobotną i poszukujesz swojego miejsca na rynku pracy?
Zastanawiasz się co ma do zaoferowania ekonomia społeczna?
A może…
Działasz w lokalnej organizacji pozarządowej chcącej rozpocząć działalność gospodarczą?

Więcej „Spotkanie – Ekonomia Społeczna: wsparcie finansowe, doradztwo, szkolenia”

Załączniki do pobrania

Jesteś mieszkańcem Sędziszowa?

Seniorzy_grafikaJesteś mieszkańcem Gminy Sędziszów? Masz ukończony 60 rok życia? Ten Program jest dla Ciebie!

Wzmocnienie aktywności społecznej i poprawa jakości życia Seniorów – to główny cel wprowadzenia Sędziszowskiej Karty Seniora. Jej posiadacze będą mogli skorzystać z przygotowanego pakietu ulg i rabatów. Program „Gminna Karta Seniora 60+” jako element polityki społecznej realizowanej przez samorząd jest adresowany do mieszkańców gminy Sędziszów, którzy ukończyli 60 lat. W naszej gminie obecnie mamy 3 236 osób w wieku powyżej 60 roku życia. Seniorzy stanowią ważną i coraz większą część społeczeństwa. W związku z tym istnieje potrzeba prowadzenia odpowiedzialnej polityki senioralnej i funkcjonowania dobrych praktyk, które pozwoliłyby zachować Seniorom sprawność fizyczną, psychiczną i intelektualną.
Program zakłada włączenie jednostek organizacyjnych, instytucji kultury, organizacji pozarządowych oraz firm prywatnych do działań na rzecz poprawy jakości życia i aktywizacji Seniorów naszej gminy.

 

Więcej „Jesteś mieszkańcem Sędziszowa?”

Karta Dużej Rodziny – Gmina Sędziszów

Zarządzeniem nr 42/2015 Burmistrz Sędziszowa wprowadziła program pod nazwą „Karta Dużej Rodziny” w którym uczestniczyć będą rodziny wielodzietne, w tym rodziny zastępcze zamieszkałe na terenie Gminy Sędziszów, składające się z rodziców (opiekunów) mających na utrzymaniu troje lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 24 roku życia w przypadku kontynuowania nauki w szkole lub szkole wyższej. Warunkiem otrzymania gminnej Karty jest złożenie przez uprawnionego członka rodziny, opiekuna prawnego, osobę prowadzącą pieczę zastępczą wniosku w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sędziszowie przy ul. Kard. Wyszyńskiego 4.

Posiadacze Karty będą mieli możliwość korzystania z szerokiego katalogu ofert usługowych oferowanych przez gminę czy też inne podmioty z terenu gminy a także przez prywatnych przedsiębiorców.

W związku z powyższym zapraszamy wszystkie zainteresowane podmioty do współpracy poprzez zaproponowanie swoich usług i produktów z ulgą lub zwolnieniem dla posiadaczy gminnej Karty Dużej Rodziny. Potwierdzeniem przystąpienia do Programu będzie podpisanie porozumienia w którym określone będą warunki współpracy.

Szczegółowe informacje na temat Sędziszowskiego Programu Karty Dużej Rodziny można uzyskać w siedzibie MGOPS w Sędziszowie przy ul. Kard. Wyszyńskiego 4, tel. 41/38 12 169 w. 1 oraz na stronie internetowej www.mgopssedziszow.pl i www.sedziszow.pl w zakładce Karta Dużej Rodziny.

Program operacyjny pomoc żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2017

Jest to program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, który ma na celu wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących.
Pomoc mogą otrzymać osoby/rodziny znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji, np. dotknięte ubóstwem, sieroctwem, bezdomnością, niepełnosprawnością, długotrwałą lub ciężką chorobą i uzyskujące dochód nieprzekraczający:

Więcej „Program operacyjny pomoc żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2017”

Załączniki do pobrania

Konkurs – Biała wstążka 2017 r.

STOP PRZEMOCY WOBEC KOBIET

Konkurs poświęcony jest tematyce dotyczącej problemu przemocy wobec kobiet.
Do konkursu zapraszamy dzieci i młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych położonych na terenie Gminy Sędziszów.
Warunkiem uczestnictwa jest wykonanie pracy dowolną techniką. Prace należy składać u pedagogów szkolnych lub składać osobiście w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sędziszowie z dopiskiem „Konkurs – Biała Wstążka 2017”. Termin składania prac upływa z dniem 30 listopada 2017r. godz.15.00.

 

Załączniki do pobrania

Informacja Festiwal dla osób niepełnosprawnych

paragedon 2017Informacja dla osób niepełnosprawnych o Festiwalu Aktywności Ruchowej dla osób niepełnosprawnych „PARAGEDON”  w Kielcach  – 16.09.2017 r.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziszowie w imieniu Stowarzyszenia Projekt Świętokrzyskie mającego na celu m. in. propagowanie zdrowego stylu życia oraz aktywizację osób niepełnosprawnych, jak również promocję różnych form aktywności fizycznej mieszkańców województwa świętokrzyskiego pragniemy przybliżyć społeczeństwu możliwości płynące z czynnego uczestnictwa w dyscyplinach sportowych.
W dniu 16 września 2017 r. na Stadionie Lekkoatletycznym w Kielcach odbędzie się „Paragedon” – Festiwal aktywności ruchowej dla osób niepełnosprawnych. Osoby chętne do udziału w zawodach prosimy o kontakt z naszym Ośrodkiem lub Środowiskowym Domem Samopomocy „Caritas” przy ul. Kwiatowej w Sędziszowie.

Więcej informacji o wydarzeniu na załączonym plakacie.

Załączniki do pobrania

500+ informacja, dokumenty

WYKAZ DOKUMENTÓW WYMAGANYCH DO ZŁOŻENIA WNIOSKU O PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO
NA PIERWSZE DZIECKO
(WNIOSKI UWZGLĘDNIAJĄCE KRYTERIUM DOCHODOWE)

WSZYSTKIE DOKUMENTY DOŁĄCZONE DO WNIOSKU NALEŻY DOSTARCZYĆ W POSTACI KOPII ORAZ ORYGINAŁU DO WGLĄDU PRACOWNIKA PRZYJMUJĄCEGO WNIOSEK.

Więcej „500+ informacja, dokumenty”

Załączniki do pobrania

Do góry