Aktualności

PIT informacja ogólna

Jędrzejów, dnia 28.01.2019r.

Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie uprzejmie prosi o zgłaszanie się osób bezrobotnych do siedziby tutejszego Urzędu I piętro – pokój nr 9 w godzinach od 7.15 do 15.15 w celu odbioru informacji o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11 za 2018r. oraz rocznego raportu składek społecznych i zdrowotnych za 2018r.

Z poważaniem
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
Maciej Tomczyk

Załączniki do pobrania

PROJEKT „NOWE UMIEJĘTNOŚCI – LEPSZE JUTRO”

Gmina Sędziszów/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziszowie informuje, że w latach 2019/2021 roku będzie realizował w partnerstwie PROJEKT „NOWE UMIEJĘTNOŚCI – LEPSZE JUTRO”

JEŚLI JESTEŚ OSOBĄ BEZROBOTNĄ,
NIEAKTYWNĄ ZAWODOWO,
KORZYSTAJĄCĄ Z POMOCY MGOPS,
POSIADASZ ORZECZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI,
CHCESZ PODREPEROWAĆ SWÓJ BUDŻET DOMOWY

ZGŁOŚ SIĘ DO NAS JUŻ DZIŚ !!!!

Szczegóły w załączeniu poniżej.

Załączniki do pobrania

Harmonogram planowanych warsztatów dla dorosłych członków rodzin w Świetlicy Środowiskowo-Socjoterapeutycznej w Sędziszowie

Harmonogram planowanych warsztatów dla dorosłych członków rodzin w Świetlicy Środowiskowo-Socjoterapeutycznej w Sędziszowie w I kwartale 2019 r. w ramach realizowanego projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego

Załączniki do pobrania

Stop Przemocy Wobec Kobiet – rozstrzygnięcie konkursu

Konkurs Biała Wstążka 2018Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziszowie w bieżącym roku po raz kolejny włączył się w kampanię „Białej Wstążki”. Dzieci i młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu naszej gminy wzięły udział w konkursie STOP PRZEMOCY WOBEC KOBIET. Prace można było wykonać dowolną techniką.
Wpłynęło wiele ciekawych prac plastycznych oraz pięć literackich.
Komisja w pięcioosobowym składzie wybrała najciekawsze prace w V kategoriach.

Więcej „Stop Przemocy Wobec Kobiet – rozstrzygnięcie konkursu”

Ogłoszenie na wolne stanowisko urzędnicze

Kierownik
Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sędziszowie
ul. Kard. Wyszyńskiego 4
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

REFERENTA ds. ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I WYCHOWAWCZYCH

I. Wymagania niezbędne:

1. Obywatelstwo polskie.
2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych.
3. Wykształcenie wyższe.
4. Znajomość regulacji prawnych z zakresu:
– ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
– ustawy o samorządzie gminnym,
– ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
– ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.
5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie.
6. Nieposzlakowana opinia.
7. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Szczegóły do pobrania w załączeniu poniżej.

Załączniki do pobrania

Nowy program rządowy ‘’Posiłek w szkole i w domu”

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziszowie informuje, iż w latach 2019-2023 realizowany będzie nowy program ,,Posiłek w szkole i w domu”, który został przygotowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i przyjęty 15 października 2018r. przez Radę Ministrów uchwałą Nr 140 w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
Program ten zastąpi dotychczasowy wieloletni program ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 ustanowiony Uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania’’ na lata 2014-2020 (MP z 2015 r., poz.821).
W ramach nowego programu przewidziane jest wsparcie finansowe gmin w zakresie udzielania pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego (w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności) oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.
Istotnym elementem programu będzie zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym gorącego posiłku.
Ponadto, pomoc ta będzie mogła być realizowana w formie dowozu posiłku osobom dorosłym, niesamodzielnym (np. ze względu na podeszły wiek czy niepełnosprawność), które nie są w stanie same przygotować sobie gorącego posiłku.
Z tej formy wsparcia będą mogły skorzystać osoby i rodziny, spełniające warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz kryterium dochodowe, (150% obowiązującego kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej ), tj.
792 zł dla osoby w rodzinie,
1051,50 zł dla osób samotnie gospodarujących .

PROJEKT „NOWE UMIEJĘTNOŚCI – LEPSZE JUTRO”

JEŚLI JESTEŚ OSOBĄ BEZROBOTNĄ,

NIEAKTYWNĄ ZAWODOWO,

KORZYSTAJĄCĄ Z POMOCY MGOPS,

POSIADASZ ORZECZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI,

CHCESZ PODREPEROWAĆ SWÓJ BUDŻET DOMOWY

W ramach projektu gwarantujemy:

● indywidualne doradztwo zawodowe
● bezpłatne szkolenie zawodowe
● materiały szkoleniowe
● wyżywienie w trakcie szkolenia
● wsparcie finansowe na czas trwania projektu
● stypendium szkoleniowe
● zaświadczenia oraz certyfikaty ukończenia szkoleń
● sfinansowanie staży

Szczegóły w załączeniu poniżej.

Załączniki do pobrania

Do góry