Aktualności

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020

Program  „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020

 

W związku z ogłoszeniem przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”, a co za tym idzie, możliwością przystąpienia do niego Gminy Sędziszów, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Sędziszowie, chcąc poznać potrzeby we wskazanym zakresie, zwraca się z prośbą do zainteresowanych osób, które:

  • posiadających aktualne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym o zgłaszanie chęci skorzystania z usług Asystenta
  • posiadają dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej lub wykształcenie przynajmniej średnie i co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym ozgłaszanie się na Asystentów.

 

Z uwagi na terminowość złożenia wniosku na środki finansowe zgłoszenia przyjmujemy do dnia 18 października 2019r. w siedzibie MGOPS w Sędziszowie,      ul. Wyszyńskiego 4, pod nr telefonu: 41- 38 12 169 lub na adres e-mail: opssedziszow@poczta.onet.pl

 Powyższy termin nie jest jednak ostateczny i w każdej chwili można zgłosić chęć przystąpienia do Programu.

Więcej na temat Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”  w aktualnościach MRPiPS

LINK do strony: https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej—edycja-2019-2020

Wszelkich informacji udzielamy również pod numerem telefonu: 41- 38 12 169

 

Marlena Baran

Kierownik Miejsko-Gminnego

 Ośrodka Pomocy Społecznej w Sędziszowie

 

Zaproszenie do składania ofert

Informacje o ogłoszeniu

Data publikacji ogłoszenia

06-08-2019

Termin składania ofert

19-08-2019

Numer ogłoszenia

1199359

Status ogłoszenia

Aktualne

Treść ogłoszenia została zmieniona

W treści Zaproszenia do składania ofert w punkcie II Opis przedmiotu zamówienia zapis:”Wykonawcy mogą składać swoje oferty na wybrane części, bez ograniczeń. Na każdą część składa się osobny formularz ofertowy – wg wzoru załącznik Nr 1 do zaproszenia do składania ofert” otrzymuje nowe brzmienie: „Wykonawcy mogą składać swoje oferty na wybrane części. Na każdą część składa się jeden osobny formularz ofertowy – wg wzoru załącznik Nr 1 do zaproszenia do składania ofert”.
W punkcie IV. Dokumenty lub oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu dokonuje się zmian:
– w punkcie 11 ppkt f usuwa się zapis”w tym 12 miesięczne na rzecz osób z niepełnosprawnościami”
– usuwa się pkt 12 i pkt 13
W punkcie IX. Termin i miejsce składania oferty
podaje się nowy termin składania ofert do dnia 21 sierpnia 2019 r. do godz. 14:00
W punkcie X. Załączniki usuwa się:
Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym
Załącznik nr 5 – Oświadczenie – postępowanie karne
Załącznik nr 6- Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych
Załącznik nr 7 – Oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz że władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona;
Załącznik nr 8 – Oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku, gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd
W treści Załącznika nr 1 do Zaproszenia do składania ofert- Oferta dodaje się zapis w punkcie 1- -zobowiązania wobec ZUS i US leżące zarówno po stronie Zamawiającego jak i Wykonawcy.
Usuwa się pkt 3 i pkt 4

Więcej „Zaproszenie do składania ofert”

Zaproszenie do składania ofert – podjazd dla niepełnosprawnych

Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy sali szkoleniowej mieszczącej się w budynku MGOPS w Sędziszowie ul. Kard. Wyszyńskiego 4

Informacje o ogłoszeniu

Data publikacji ogłoszenia

07-08-2019

Termin składania ofert

22-08-2019

Numer ogłoszenia

1199648

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty można składać:
a)       listownie na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Kardynała Wyszyńskiego 4, 28-340 Sędziszów w nieprzezroczystej i zamkniętej kopercie z dopiskiem: Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych
b)      osobiście w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Kardynała Wyszyńskiego 4, 28-340 Sędziszów w nieprzezroczystej i zamkniętej kopercie z dopiskiem: Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych
c)       za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie skanów formularzy ofertowych jako pliki załączone do korespondencji na adres: opssedziszow@poczta.onet.pl pliki powinny być zapisane w formacie umożliwiającym odczytanie ich treści np. PDF z dopiskiem: Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnychOtwarcie ofert nastąpi w dniu 22.08.2019 r. o godz. 12:40 w pokoju nr 5

Więcej „Zaproszenie do składania ofert – podjazd dla niepełnosprawnych”

Ogłoszenie

Informacje o ogłoszeniu

Data publikacji ogłoszenia

06-08-2019

Termin składania ofert

19-08-2019

Numer ogłoszenia

1199482

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty można składać:
a)       listownie na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Kardynała Wyszyńskiego 4, 28-340 Sędziszów w nieprzezroczystej i zamkniętej kopercie z dopiskiem: Oferta – usługi cateringowe
b)      osobiście w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Kardynała Wyszyńskiego 4, 28-340 Sędziszów w nieprzezroczystej i zamkniętej kopercie z dopiskiem: Oferta – usługi cateringowe
c)       za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie skanów formularzy ofertowych jako pliki załączone do korespondencji na adres: opssedziszow@poczta.onet.pl pliki powinny być zapisane w formacie umożliwiającym odczytanie ich treści np. PDF z dopiskiem: Oferta – usługi cateringowe
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.08.2019 r. o godz. 10:40 w pokoju nr 5

Więcej „Ogłoszenie”

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie

Informacje o ogłoszeniu

Data publikacji ogłoszenia

06-08-2019

Termin składania ofert

19-08-2019

Numer ogłoszenia

1199359

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy złożyć:
a)       listownie na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Kardynała Wyszyńskiego 4, 28-340 Sędziszów w nieprzezroczystej i zamkniętej kopercie z dopiskiem: Zaproszenie do składania ofert na usługi udzielenia poradnictwa prawnego i psychologicznego na potrzeby projektu “Nowe Umiejętności – Lepsze Jutro”.
b)      osobiście w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Kardynała Wyszyńskiego 4, 28-340 Sędziszów w nieprzezroczystej i zamkniętej kopercie z dopiskiem: Zaproszenie do składania ofert na usługi udzielenia poradnictwa prawnego i psychologicznego na potrzeby projektu “Nowe Umiejętności – Lepsze Jutro”.
c)       za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie skanów formularzy ofertowych jako pliki załączone do korespondencji na adres: opssedziszow@poczta.onet.pl pliki powinny być zapisane w formacie umożliwiającym odczytanie ich treści np. PDF z dopiskiem: Zaproszenie do składania ofert na usługi udzielenia poradnictwa prawnego i psychologicznego na potrzeby projektu “Nowe Umiejętności – Lepsze Jutro”.

Więcej „Ogłoszenie”

Załączniki do pobrania

Do góry