Karta Dużej Rodziny – wnioski 2017

W związku z wprowadzeniem Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny informujemy, że wnioski o wydanie karty (Karty Dużej Rodziny) można składać od dnia 1 stycznia 2017 w siedzibie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 4, pok. 2 w dni robocze pn- pt. w godz. 7.30-15.30

Karta przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci – do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniem niepełnosprawności na okres ważności orzeczenia.

Wymagane od dnia 1 stycznia 2017 roku dokumenty (oryginały lub odpisy) przy składaniu wniosku o przyznanie Karty:
– w przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej  przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;
– w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;
– w przypadku dzieci do ukończenia 18 roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
– w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
– w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
– w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
– w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia, które nadal przebywają w pieczy zastępczej – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub w rodzinnym domu dziecka.
-WNIOSEK O WYDANIE KARTY

Wszelkie formularze dostępne są na stronie https://rodzina.gov.pl/ w zakładce Duża Rodzina