Informacje podstawowe

Do zadań Komisji należy:
• coroczne opracowywanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych


• podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego,
• zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu,
• udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,
• prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży,
• wspomaganie działalności – instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych,
• podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego,
• wydawanie opinii o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady Miasta Sędziszów określającymi liczbę punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasady usytuowania na terenie miasta miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,
• dokonywanie kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych oraz w wyniku tych kontroli wnioskowanie o cofnięcie tych zezwoleń.
W skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wchodzą:
• Grażyna Błońska- Przewodniczący
• Bogusław Lipiec- Z-ca Przewodniczącego
• Luiza Pakos- Sekretarz
• Mariusz Gliwiński
• Robert Durdziński
• Jan Psonak
• Kazimierz Chmiel
• Wiktor Tabor

Skierowanie na leczenie odwykowe
Wniosek o skierowanie na leczenie odwykowe do GKRPA może złożyć każda osoba dorosła (nie musi być spokrewniona z osobą nadużywającą alkoholu, może być to sąsiad albo kolega z pracy), instytucje typu: policja, prokuratura, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, szkoła itp. Wniosek dotyczący skierowania na leczenie można sporządzić na miejscu przy pomocy pracownika GKRPA lub wypełnić gotowy formularz.
Wnioski do GKRPA można składać od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1530. Personalia osób zgłoszonych do GKRPA są objęte tajemnicą służbową, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
Po złożeniu stosownego wniosku, zarówno wnioskodawca jak i osoba zgłoszona, otrzymują pocztą wezwanie na posiedzenie GKRPA w celu przeprowadzenia rozmowy na temat sposobu picia alkoholu. GKRPA dla potrzeb przeprowadzenia postępowania zwraca się do policji z prośbą o informacje związane z nadużywaniem napojów alkoholowych przez osobę zgłoszoną.
Na pierwszym spotkaniu z Komisją osoba zgłoszona otrzymuje skierowanie na badanie do biegłych: lekarza psychiatry oraz psychologa, którzy wydają na piśmie opinię psychiatryczno- psychologiczną, określającą czy badany jest uzależniony od alkoholu, stopień uzależnienia i wskazującą rodzaj leczenia.
W przypadkach niestawienia się na badanie psychiatryczno- psychologiczne w wyznaczonym terminie, nie wyrażenia zgody na podjęcie leczenia pomimo opinii psychiatryczno- psychologicznej mówiącej o jego konieczności lub przerwania leczenia, GKRPA działając na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ma prawo i obowiązek skierować powyższą sprawę do rozpatrzenia przez Sąd Rodzinny w celu wydania postanowienia o zobowiązaniu do leczenia odwykowego.
Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sędziszowie ul. Kard. Wyszyńskiego 4, pokój Nr 7 lub telefonicznie pod numerem: 41 38 11 184 wewnętrzny 3.