Jesteś tutaj:

Kategoria: Program Rodzina 500+

Info 500+ – Obowiązek aktualizacji danych

Obowiązek aktualizacji danych

Przypominamy, iż wszyscy otrzymujący świadczenie wychowawcze zobowiązani są, by na bieżąco zgłaszać do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wszystkie zmiany mające wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego, tj:

  • zmianę miejsca zamieszkania

  • zmianę osoby, z którą dziecko zamieszkuje i na której utrzymaniu pozostaje

  • sądowe orzeczenie o ustanowieniu opieki naprzemiennej

  • wyjazd członka rodziny poza granice Polski

  • umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej lub instytucji zapewniającej całodobowe nieodpłatne utrzymanie

OKOLICZNOŚCI MAJĄCE WPŁYW NA PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO:

Wspólne zamieszkiwanie

Świadczenie wychowawcze przysługuje, jeśli rodzic lub opiekun zamieszkuje wspólnie z dzieckiem oraz dziecko pozostaje na jego utrzymaniu.

Zamieszkiwanie w Polsce

Zgodnie z obowiązującymi przepisami świadczenie 500+ przysługuje, jeśli Wnioskodawca wraz z dzieckiem zamieszkuje na terenie Polski (chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego stanowią inaczej).

Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego

Jeśli członek rodziny lub niebędący członkiem rodziny drugi rodzic dziecka przebywa poza granicami Polski w kraju objętym koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego (są to przede wszystkim kraje Unii Europejskiej), złożony w tut. Urzędzie wniosek zostanie przekazany do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. ŚUW jest instytucją, która ustala, czy przepisy o koordynacji mają zastosowanie w danej sprawie, a jeśli tak – jaka instytucja będzie przyznawać prawo do świadczenia. Niepoinformowanie Urzędu o przebywaniu członka rodziny poza granicami Polski może skutkować nienależnym pobraniem świadczenia.

Do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego prosimy dołączyć oświadczenie dotyczące sytuacji rodzinnej i dochodowej w przypadku pobytu członka rodziny poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej – oświadczenie znajduje się w załącznikach do pobrania w zakładce 500+

 Dotyczy wyłącznie przebywania poza granicami RP na terytorium państw objętych koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego, tj. Austrii, Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Czech, Cypru, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Islandii, Liechtensteinu, Litwy, Luksemburga, Łotwy, Malty, Niemiec, Norwegii, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Szwecji, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Węgier, Włoch. Wielkiej Brytanii Nie dotyczy wyjazdu lub pobytu turystycznego, leczniczego lub związanego z podjęciem przez dziecko kształcenia poza granicami RP

Opieka naprzemienna

Naprzemienna opieka nad dzieckiem może być orzeczona po rozwodzie lub po rozpadzie związku nieformalnego rodziców dziecka. Ustala się ją na podstawie prawomocnego wyroku sądu lub zaakceptowanego przez sąd planu wychowawczego. Polega na tym, że każde z rodziców ma pełnię władzy rodzicielskiej i opiekuje się dzieckiem w porównywalnych i powtarzających się okresach (np. 2 tygodnie w miesiącu dziecko mieszka z matką, a dwa tygodnie – z ojcem). Dziecko ma swoje miejsce zamieszkania zarówno u matki, jak i u ojca. Aby ustanowiona została opieka naprzemienna, rodzice muszą wyrazić na to zgodę i wystąpić do sądu ze wspólnym wnioskiem.

W przypadku świadczenia wychowawczego ustalanego na dziecko pozostające pod opieką naprzemienną, każdy z rodziców powinien złożyć osobny wniosek, przedkładając dokumenty potwierdzające sprawowanie opieki naprzemiennej. Każdemu z rodziców przysługuje połowa kwoty za dany miesiąc.

 

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (tj. Dz. z 2019 r. poz. 2407 z późn. zm.)

  2. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 924)

  3. Rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach niezbędnych do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego – (Dz. U. z 2019 r. poz. 1177)

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego:

wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (do stosowania na okres 2019/2021 oraz 2021/2022)

załącznik do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego SW-1Z (do stosowania na 2019/2021 oraz na okres 2021/2022)

Informacja 2021 – 500+

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziszowie informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres świadczeniowy rozpoczynający się  1 czerwca 2021 r. będzie można składać już od 1 lutego 2021 r. drogą elektroniczną, a od 1 kwietnia drogą tradycyjną – papierowo w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sędziszowie, ul. Kard. Wyszyńskiego 4, 28-340 Sędziszów lub za pośrednictwem poczty na podany wyżej adres.

Wnioski drogą elektroniczną będzie można złożyć:

Przez Internet – za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej banków.

Banki, które umożliwiają składanie wniosku o 500+ przez swoje serwisy to: Alior Bank SA, Bank Millennium SA, Bank Pekao SA, Bank Pocztowy SA, Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz wybrane zrzeszone Banki Spółdzielcze, BNP Paribas Bank Polska SA (także dla klientów byłego Raiffeisen w systemie moj.bnpparibas.pl), Credit Agricole Bank Polska SA, Getin Noble Bank SA, ING BankŚląski SA, mBank SA, Nest Bank SA, PKO Bank Polski SA (oraz Inteligo), Santander Bank Polska SA, SGB-Bank SA oraz wybrane zrzeszone Banki Spółdzielcze, KASA Stefczyka, SKOK Śląsk.

Wejdź na stronę banku i dowiedz się, jak złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze za pomocą bankowości elektronicznej.

Przez Internet (dla osób posiadających tzw. Profil zaufany ePUAP lub podpis elektroniczny):

Jeśli osoba złoży wniosek o świadczenie wychowawcze na nowy okres w terminie do 30 kwietnia 2021 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec nastąpi najpóźniej do 30 czerwca 2021r..

W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach, ustalenie prawa oraz wypłata przyznanego świadczenia nastąpi w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

INFORMACJA

Wnioski o ustalenie uprawnień do świadczenia
wychowawczego oraz wnioski o ustalenie
uprawnień do świadczeń rodzinnych
od września 2018r. przyjmowane będą
w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Sędziszowie,
w pomieszczeniach Klubu Abstynentów „Promyk”

poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek
w godz. 7.30-15.30

Wnioski o ustalenie uprawnień do świadczenia wychowawczego
i świadczeń rodzinnych są dostępne na stronie internetowej:
www.sedziszow.pl
www.mgopssedziszow.pl

oraz w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Sędziszowie
ul. Kard. Wyszyńskiego 4

INFORMACJA TELEFONICZNA

Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Sędziszowie
41 38 11 184
41 38 12 169

500+ informacje, dokumenty – 2018r.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2016r. poz. 195 z późn.zm.)
Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 roku w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (Dz.U. z 2017r. poz.1465) Kodeks Postępowania Administracyjnego – Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. ( Dz.U. z 2017r. Poz.1257 z późn.zm.).

Więcej „500+ informacje, dokumenty – 2018r.”

Rodzina 500+ – informacja

Wnioski o ustalenie uprawnień do świadczenia
wychowawczego oraz wnioski o ustalenie
uprawnień do świadczeń rodzinnych
przyjmowane są
od 1 sierpnia 2018r.
w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Sędziszowie,
pomieszczeniach Klubu Abstynentów „Promyk”

poniedziałek, wtorek, środa, piątek – w godz. 7.30-17.00
czwartek – w godz. 7.30-15.30

Wnioski o ustalenie uprawnień do świadczenia wychowawczego
i świadczeń rodzinnych są dostępne na stronie internetowej:
www.sedziszow.pl
www.mgopssedziszow.pl

oraz w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Sędziszowie
ul. Kard. Wyszyńskiego 4

INFORMACJA TELEFONICZNA

Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Sędziszowie
0-41 38 11 184
0-41 38 12 169

500+ informacja, dokumenty

WYKAZ DOKUMENTÓW WYMAGANYCH DO ZŁOŻENIA WNIOSKU O PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO
NA PIERWSZE DZIECKO
(WNIOSKI UWZGLĘDNIAJĄCE KRYTERIUM DOCHODOWE)

WSZYSTKIE DOKUMENTY DOŁĄCZONE DO WNIOSKU NALEŻY DOSTARCZYĆ W POSTACI KOPII ORAZ ORYGINAŁU DO WGLĄDU PRACOWNIKA PRZYJMUJĄCEGO WNIOSEK.

Więcej „500+ informacja, dokumenty”

Załączniki do pobrania

Informacja 500+

500plus_logoWnioski o ustalenie uprawnień do świadczenia
wychowawczego oraz wnioski o ustalenie uprawnień do świadczeń rodzinnych przyjmowane są

od 1 sierpnia 2017r.
w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sędziszowie,
w pomieszczeniach Klubu Abstynentów „Promyk”

wtorek, czwartek, piątek w godz. 7.30-15.30
poniedziałek, środa w godz. 7.30-17.00

Więcej „Informacja 500+”

Załączniki do pobrania

Dokumenty do pobrania – 500+

Dokumenty do pobrania.

Więcej „Dokumenty do pobrania – 500+”

Do góry