Jesteś tutaj:

Autor: Administrator

Apel o pomoc

 

APEL do mieszkańców Gminy Sędziszów o zaangażowanie się w pomoc  sąsiedzką

 

Kierownik  Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sędziszowie zwraca się z ogromną prośbą do mieszkańców gminy  o pomoc osobom samotnym, starszym i  niepełnosprawnym mieszkającym w sąsiedztwie. Jeśli mamy takie osoby w swoim otoczeniu, bądźmy czujni i wrażliwi na ich potrzeby- POMÓŻMY, ZRÓBMY ZAKUPY

 

         Reagujmy, pomagajmy lub informujmy odpowiednie służby o wszelkich kryzysowych sytuacjach.  Informacje o osobach, które będą potrzebowały tego rodzaju wsparcia prosimy przekazywać do  MGOPS – tel.  41 38 12 169 lub e-mail: opssedziszow@poczta.onet.pl

 

Kierując się Państwa dobrem i bezpieczeństwem zdrowotnym oraz życiowym prosimy o przestrzeganie zaleceń dotyczących m.in.:

 

 • utrzymania odpowiedniej higieny (np. częste mycie rąk wodą z mydłem; unikanie dotykania okolic oczu, ust; stosowanie płynów dezynfekujących itd.);
 • ograniczenia do niezbędnego minimum wychodzenia z domu i unikania miejsc publicznych;
 • ograniczenia wizyt w przychodniach lekarskich, wyłącznie do niezbędnych;
 • skorzystania z pomocy bliskich, znajomych przy załatwieniu sprawunków, spraw urzędowych, pocztowych;
 • ograniczenia kontaktów z osobami powracającymi z zagranicy, w szczególności z obszarów, gdzie koronawirus bardzo się rozprzestrzenił;
 • racjonalnego odżywiania się i częstego odpoczywania.

 

 

Prosimy o wyrozumiałość i dostosowanie się do powyższych zasad.

Komunikat w sprawie zagrożenia epidemiologicznego koronawirusem

Z uwagi na aktualną sytuację w Polsce i ryzyko wystąpienia koronawirusa Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziszowie  informuje, że zostają zawieszone zajęcia dla dzieci w Świetlicy środowiskowo-socjoterapeutycznej w dniach od 12.03.2020 do 25.03.2020 r. oraz odwołujemy warsztaty  dla dorosłych z lekarzem i dietetykiem w dniach 13.03.2020 i 20.03.2020 r. w ramach projektu „Powiat jędrzejowski realizatorem innowacyjnych i wysokospecjalistycznych usług społecznych”.

Ponadto zostają odwołane zajęcia (kursy zawodowe) dla uczestników projektu „Nowe umiejętności- lepsze jutro”.

Z uwagi na fakt, że sytuacja jest dynamiczna i trudno przewidzieć kierunki rozprzestrzeniania się wirusa MGOPS apeluje o śledzenie bieżących komunikatów na stronach Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W trosce o zdrowie Państwa oraz pracowników Ośrodka apeluję o ograniczenie bezpośredniego załatwiania spraw w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

W miarę możliwości prosimy o załatwianie spraw w formie elektronicznej lub telefonicznej.

Przypominamy również, by osoby oczekujące na spotkanie z urzędnikiem, zachowały odpowiedni dystans od innych oczekujących i urzędników (min. 1 metr).

 

Dostępne formy kontaktu:

 • telefonicznie – 41/ 38 12 169 (od pon.- pt. od 7.30 – 15.30)
 • mailowo: opssedziszow@poczta.onet.pl
 • Platforma elektroniczna – ePUAP, EMPATIA, bankowość elektroniczna
 • listownie na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Kard. Wyszyńskiego 4 , 28-340 Sędziszów

O wszelkich zmianach będziemy informować na bieżąco.

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020

Program  „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020

 

W związku z ogłoszeniem przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”, a co za tym idzie, możliwością przystąpienia do niego Gminy Sędziszów, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Sędziszowie, chcąc poznać potrzeby we wskazanym zakresie, zwraca się z prośbą do zainteresowanych osób, które:

 • posiadających aktualne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym o zgłaszanie chęci skorzystania z usług Asystenta
 • posiadają dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej lub wykształcenie przynajmniej średnie i co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym ozgłaszanie się na Asystentów.

 

Z uwagi na terminowość złożenia wniosku na środki finansowe zgłoszenia przyjmujemy do dnia 18 października 2019r. w siedzibie MGOPS w Sędziszowie,      ul. Wyszyńskiego 4, pod nr telefonu: 41- 38 12 169 lub na adres e-mail: opssedziszow@poczta.onet.pl

 Powyższy termin nie jest jednak ostateczny i w każdej chwili można zgłosić chęć przystąpienia do Programu.

Więcej na temat Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”  w aktualnościach MRPiPS

LINK do strony: https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej—edycja-2019-2020

Wszelkich informacji udzielamy również pod numerem telefonu: 41- 38 12 169

 

Marlena Baran

Kierownik Miejsko-Gminnego

 Ośrodka Pomocy Społecznej w Sędziszowie

 

Zaproszenie do składania ofert

Informacje o ogłoszeniu

Data publikacji ogłoszenia

06-08-2019

Termin składania ofert

19-08-2019

Numer ogłoszenia

1199359

Status ogłoszenia

Aktualne

Treść ogłoszenia została zmieniona

W treści Zaproszenia do składania ofert w punkcie II Opis przedmiotu zamówienia zapis:”Wykonawcy mogą składać swoje oferty na wybrane części, bez ograniczeń. Na każdą część składa się osobny formularz ofertowy – wg wzoru załącznik Nr 1 do zaproszenia do składania ofert” otrzymuje nowe brzmienie: „Wykonawcy mogą składać swoje oferty na wybrane części. Na każdą część składa się jeden osobny formularz ofertowy – wg wzoru załącznik Nr 1 do zaproszenia do składania ofert”.
W punkcie IV. Dokumenty lub oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu dokonuje się zmian:
– w punkcie 11 ppkt f usuwa się zapis”w tym 12 miesięczne na rzecz osób z niepełnosprawnościami”
– usuwa się pkt 12 i pkt 13
W punkcie IX. Termin i miejsce składania oferty
podaje się nowy termin składania ofert do dnia 21 sierpnia 2019 r. do godz. 14:00
W punkcie X. Załączniki usuwa się:
Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym
Załącznik nr 5 – Oświadczenie – postępowanie karne
Załącznik nr 6- Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych
Załącznik nr 7 – Oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz że władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona;
Załącznik nr 8 – Oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku, gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd
W treści Załącznika nr 1 do Zaproszenia do składania ofert- Oferta dodaje się zapis w punkcie 1- -zobowiązania wobec ZUS i US leżące zarówno po stronie Zamawiającego jak i Wykonawcy.
Usuwa się pkt 3 i pkt 4

Więcej „Zaproszenie do składania ofert”

Do góry