Jesteś tutaj:

Autor: Administrator

Informacja dla osób ubiegających się o dodatek mieszkaniowy. Od 1.03.2020 r. najniższa emerytura wynosi – 1200,00 zł.

Dochód brutto nie może przekroczyć w gospodarstwie:
– jednoosobowym 2 100,00 zł
– wieloosobowym 1 500,00 zł

 

 

Podstawa prawna :

 • Ustawa z dnia 21.06.2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133),
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 156 poz. 1817 z późn. zm.)

Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym pokrywającym w części koszty utrzymania lokalu mieszkalnego.

 

Kto może ubiegać się o przyznanie dodatku mieszkaniowego:

Zgodnie z art. 2 wyżej cytowanej ustawy o dodatek mogą ubiegać się osoby posiadające tytuł prawny do lokalu mieszkalnego tj.:

 • najemcy oraz podnajemcy lokali mieszkalnych,
 • członkowie spółdzielni mieszkaniowych zamieszkujący na podstawie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego,
 • osoby zajmujące lokale mieszkalne w budynkach stanowiących ich własność i właściciele lokali mieszkalnych,
 • inne osoby posiadające tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszące wydatki związane z jego zajmowaniem,
 • osoby zajmujące lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekujące na przysługujący im lokal socjalny lub zamienny.

 

Dodatek mieszkaniowy przysługuje na podstawie tylko jednego z w/w tytułów prawnych.

 

Odpowiednia powierzchnia użytkowa lokalu:

 

Powierzchnia użytkowa zajmowanego lokalu mieszkalnego nie może przekraczać normatywnej powierzchni użytkowej o więcej niż:

 1. 30 % albo
 2. 50 % pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60 %.
Liczba członków gospodarstwa domowego Powierzchnia normatywna
[ w m² ]
Powierzchnia dopuszczalna przy 30% przekroczeniu pow. normatywnej
[ w m² ]
Powierzchnia dopuszczalna przy 50% przekroczeniu pow. normatywnej, pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60 %.
[ w m² ]
1 osoba 35 45,50 52,50
2 osoba 40 52,00 60,00
3 osoba 45 58,50 67,50
4 osoba 55 71,50 82,50
5 osoba 65 84,50 97,50
6 osoba 70 91,00 105,00

 

W przypadku, gdy w lokalu zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim lub osoba, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju powierzchnię normatywną powiększa się o 15 m2.

 

Aby otrzymać pomoc w formie dodatku mieszkaniowego należy złożyć:

 • wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego,
 • deklarację o wysokości dochodów  wszystkich członków gospodarstwa domowego za okres pełnych trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku wraz z zaświadczeniami potwierdzającymi dochody,
 • w przypadku osób pełnoletnich w wieku produkcyjnym nie uczących się, nie pracujących, nie pobierających świadczeń emerytalno- rentowych, zarejestrowanych i nie zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy jako poszukujący pracy wymagane jest osobiste stawiennictwo celem złozenia stosownego oświadczenia,
 • w przypadku najmu lub podnajmu  tytuł prawny do zajmowanego lokalu ( kopia umowy najmu)
 • orzeczenie o niepełnosprawności, z którego wynika  że osoba niepełnosprawna wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju ,
 • studenci zaświadczenie z uczelni z uwzględnieniem wysokości stypendium,
 • zaświadczenie o wysokości dochodu brutto uzyskanego z praktycznej nauki zawodu,
 • fakturę za energię elektryczną- przedstawiają osoby zamieszkujące w lokalach nie wyposażonych w instalację doprowadzającą energię cieplną do celów ogrzewania, w instalację ciepłej wody oraz w instalację gazu przewodowego (szczegółowe rozliczenie energii elektrycznej)
 • właściciel domu jednorodzinnego jest zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty potwierdzające wielkość powierzchni pomieszczeń  oraz stan wyposażenia technicznego, znajdujących się zajmowanym lokalu.

 

Opłaty skarbowe :

Brak opłat.

Opłaty administracyjne :

Brak opłat.

Termin i sposób załatwienia sprawy :

Postępowanie w sprawie o przyznanie dodatku mieszkaniowego wszczyna się na podstawie wniosku o ustalenie prawa do dodatku mieszkaniowego.

Decyzja administracyjna wydawana jest w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku a w sprawach skomplikowanych do 60 dni.

Wszelka korespondencja kierowana do Ośrodka winna być wnoszona:

 1. za pośrednictwem platformy ePUAP,
 2. za pośrednictwem poczty elektronicznej, podpisanej podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej,
 3. poprzez nadanie w placówce pocztowej operatora pocztowego,
 4. osobiście.

 

Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego                   w Kielcach (Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce) w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji    o przyznaniu lub odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego.

Zespół Interwencyjny Sędziszów

W związku z zaistniałą sytuacją zagrożenia epidemicznego w Polsce wirusem COVID-19 specjaliści w ramach realizowanego projektu „Powiat jędrzejowski realizatorem innowacyjnych i wysokospecjalistycznych usług społecznych” będą udzielać porad telefonicznie w wyznaczonych terminach.

 

ZESPÓŁ INTERWENCYJNY

Harmonogram pracy

Kwiecień 2020

Psycholog

dyżur telefoniczny

731 807 013

Urszula Grabowska data –godziny od-do
 01-04-2020

od 9.00 do 15.00

02-04-2020

od 9.00 do 15.00

Prawnik

dyżur telefoniczny

507 855 202

Wiktor Kulasek 08-04-2020

od 12.00 do 15.00

15-04-2020

od 12.00 do 15.00

22-04-2020

od 12.00 do 15.00

Doradca zawodowy

dyżur telefoniczny

501 617 970

Joanna Walczak 08-04-2020

od 08.00 do 11.00

15-04-2020

od 08.00 do 11.00

                                

W związku z zaistniałą sytuacją zagrożenia epidemicznego w Polsce wirusem COVID-19 specjaliści będą udzielać porad telefonicznie

Załączniki do pobrania

„SĘDZISZÓW SZYJE MASECZKI”

Nasza akcja nabiera tempa. Pierwsze 500szt. maseczek uszytych przez Ludzi o Wielkich Sercach zostały już przekazane opiekunkom osób starszych, pracownikom MGOPS, Policji, Pogotowiu Ratunkowemu, Straży Ochrony Kolei, Zakładowi Opiekuńczo – Leczniczemu Caritas, Spółdzielni Socjalnej „Przysmak” oraz mieszkańcom Naszej Gminy.

Serdecznie dziękujemy osobom, instytucjom, które włączyły się w akcje

Jednocześnie zachęcamy do ciągłego zgłaszania się.
W Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sędziszowie wciąż dostępne są materiały niezbędne do uszycia maseczek. Można je odebrać osobiście lub zostaną dostarczone pod wskazany adres.

Jeśli ktoś jest w stanie przekazać materiały: bawełna, włóknina, gumki, nici będziemy bardzo wdzięczni za pomoc.

Prosimy o kontakt z MGOPS w Sędziszowie tel.: 41 38 12 169
797 255 946

 

PRZYŁĄCZ SIĘ DO AKCJI – „SĘDZISZÓW SZYJE MASECZKI”

Z inicjatywy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sędziszowie ruszyła akcja szycia maseczek ochronnych, dla służb, które na co dzień dbają o nasze bezpieczeństwo.

Poszukujemy osób , które chciałyby nieodpłatnie pomóc.
Jeśli masz maszynę i chęci dołącz do nas. Możesz to zrobić w domu, a gotowe maseczki obierzemy i przekażemy potrzebującym.

Urząd Miejski w Sędziszowie zakupił materiały, które pracownicy ośrodka tną, przygotowują do szycia. Materiały te można odebrać w Ośrodku Pomocy Społecznej lub zostaną dostarczone w wyznaczone miejsce.

Jednocześnie jeśli ktoś jest w stanie przekazać materiały: Bawełna, Włóknina, gumki będziemy bardzo wdzięczni za pomoc.

Prosimy o kontakt z MGOPS w Sędziszowie tel.: 41 38 12 169 lub 797 255 946

Ważny Komunikat

W związku z rozprzestrzenianiem się coronawirusa COVID-19   pracownicy Miejsko – Gminnego Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziszowie od dnia 19.03.2020 r. w godzinach 7.30 – 19.00 pełnią  dyżury pod numerami telefonów:

 • stacjonarny: 41 38 12 169
 • komórkowy: 797 255 946

 

Pracownicy ośrodka udzielają niezbędnych informacji osobom, które potrzebują pomocy, zwłaszcza osobom starszym, samotnym i niepełnosprawnym.

Apel o pomoc

 

APEL do mieszkańców Gminy Sędziszów o zaangażowanie się w pomoc  sąsiedzką

 

Kierownik  Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sędziszowie zwraca się z ogromną prośbą do mieszkańców gminy  o pomoc osobom samotnym, starszym i  niepełnosprawnym mieszkającym w sąsiedztwie. Jeśli mamy takie osoby w swoim otoczeniu, bądźmy czujni i wrażliwi na ich potrzeby- POMÓŻMY, ZRÓBMY ZAKUPY

 

         Reagujmy, pomagajmy lub informujmy odpowiednie służby o wszelkich kryzysowych sytuacjach.  Informacje o osobach, które będą potrzebowały tego rodzaju wsparcia prosimy przekazywać do  MGOPS – tel.  41 38 12 169 lub e-mail: opssedziszow@poczta.onet.pl

 

Kierując się Państwa dobrem i bezpieczeństwem zdrowotnym oraz życiowym prosimy o przestrzeganie zaleceń dotyczących m.in.:

 

 • utrzymania odpowiedniej higieny (np. częste mycie rąk wodą z mydłem; unikanie dotykania okolic oczu, ust; stosowanie płynów dezynfekujących itd.);
 • ograniczenia do niezbędnego minimum wychodzenia z domu i unikania miejsc publicznych;
 • ograniczenia wizyt w przychodniach lekarskich, wyłącznie do niezbędnych;
 • skorzystania z pomocy bliskich, znajomych przy załatwieniu sprawunków, spraw urzędowych, pocztowych;
 • ograniczenia kontaktów z osobami powracającymi z zagranicy, w szczególności z obszarów, gdzie koronawirus bardzo się rozprzestrzenił;
 • racjonalnego odżywiania się i częstego odpoczywania.

 

 

Prosimy o wyrozumiałość i dostosowanie się do powyższych zasad.

Komunikat w sprawie zagrożenia epidemiologicznego koronawirusem

Z uwagi na aktualną sytuację w Polsce i ryzyko wystąpienia koronawirusa Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziszowie  informuje, że zostają zawieszone zajęcia dla dzieci w Świetlicy środowiskowo-socjoterapeutycznej w dniach od 12.03.2020 do 25.03.2020 r. oraz odwołujemy warsztaty  dla dorosłych z lekarzem i dietetykiem w dniach 13.03.2020 i 20.03.2020 r. w ramach projektu „Powiat jędrzejowski realizatorem innowacyjnych i wysokospecjalistycznych usług społecznych”.

Ponadto zostają odwołane zajęcia (kursy zawodowe) dla uczestników projektu „Nowe umiejętności- lepsze jutro”.

Z uwagi na fakt, że sytuacja jest dynamiczna i trudno przewidzieć kierunki rozprzestrzeniania się wirusa MGOPS apeluje o śledzenie bieżących komunikatów na stronach Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W trosce o zdrowie Państwa oraz pracowników Ośrodka apeluję o ograniczenie bezpośredniego załatwiania spraw w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

W miarę możliwości prosimy o załatwianie spraw w formie elektronicznej lub telefonicznej.

Przypominamy również, by osoby oczekujące na spotkanie z urzędnikiem, zachowały odpowiedni dystans od innych oczekujących i urzędników (min. 1 metr).

 

Dostępne formy kontaktu:

 • telefonicznie – 41/ 38 12 169 (od pon.- pt. od 7.30 – 15.30)
 • mailowo: opssedziszow@poczta.onet.pl
 • Platforma elektroniczna – ePUAP, EMPATIA, bankowość elektroniczna
 • listownie na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Kard. Wyszyńskiego 4 , 28-340 Sędziszów

O wszelkich zmianach będziemy informować na bieżąco.

Do góry