Jesteś tutaj:

Autor: Administrator

Punkt konsultacyjny

Informacje podstawowe

Celem jaki przyświeca istnieniu punktu jest pomoc osobom zmagającym się z problemem uzależnienia od alkoholu oraz osobom im najbliższym. Obecnie rola punktu konsultacyjnego stała się bardziej interdyscyplinarna i polega na zdiagnozowaniu problemów całej rodziny i zaplanowaniu pomocy dla wszystkich jej członków (dorosłych i dzieci). Dotyczy to takich problemów jak:
• Picia szkodliwego, uzależnienia, współuzależnienia, sytuacji dzieci w rodzinie alkoholowej.
• Zjawiska przemocy w rodzinie.
• Problemów pijących nastolatków.
• Bazy adresów i ofert profesjonalnych placówek pomocowych na terenie powiatu i województwa.
Do podstawowych zadań konsultanta należy:
• Motywowanie zarówno osób uzależnionych, jak i osób współuzależnionych do podjęcia psychoterapii w placówkach lecznictwa odwykowego, kierowanie do leczenia specjalistycznego.
• Motywowanie osób pijących ryzykownie i szkodliwie, ale nieuzależnionych do zmiany szkodliwego wzoru picia.
• Udzielanie wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym.
• Rozpoznanie zjawiska przemocy domowej, udzielenie stosownego wsparcia i informacji o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy.
• Inicjowanie interwencji w przypadku diagnozy przemocy domowej.
• Gromadzenie aktualnych informacji na temat dostępnych miejsc pomocy i kompetencji poszczególnych służb i instytucji z terenu gminy, które powinny być włączone w systemową pomoc dla rodziny.
Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych mieści się przy Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sędziszowie, ul. Kard. Wyszyńskiego 4.
Dyżury w punkcie konsultacyjnym w trzy pierwsze poniedziałki miesiąca
w godzinach od 15:30 do 18:30

PLAN DYŻURÓW PUNKTU KONSULTACYJNEGO
1 poniedziałek miesiąca- psycholog
2 poniedziałek miesiąca -policjant i pracownik socjalny
3 poniedziałek miesiąca -pracownicy socjalni

Dokumenty do pobrania – becikowe

Informacje podstawowe

Zespół Interdyscyplinarny to grupa specjalistów podejmująca się współpracy celem udzielenia pomocy osobom lub całym rodzinom znajdującym się w kryzysie i dotkniętym problemem przemocy. Działania te skierowane są na rozwiązanie konkretnego problemu.
Więcej „Informacje podstawowe”

Informacje podstawowe – FA

Prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego ustala się, na okres świadczeniowy tj. od dnia 1 października do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia.

Więcej „Informacje podstawowe – FA”

Dokumenty do pobrania – FA

Dokumenty do pobrania

Więcej „Dokumenty do pobrania – FA”

Zasiłek rodzinny

ZASIŁEK RODZINNY

Formy pomocy:

  1. zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu: urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania;
  2. świadczenia opiekuńcze: w tym zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy i świadczenie pielęgnacyjne;
  3. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka;
  4. świadczenie rodzicielskie.

Więcej „Zasiłek rodzinny”

Do góry