Informacja

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziszowie informuje, że realizuje w partnerstwie Projekt pn.
Powiat Jędrzejowski Realizatorem Innowacyjnych i Wysokospecjalistycznych Usług Społecznych
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014 – 2020
Europejski Fundusz Społeczny

Priorytet IX – Włączanie społeczne i walka z ubóstwem
Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych
Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych

Okres realizacji projektu 1 czerwca 2018 r. – 31 maja 2020 r.

Głównym celem projektu jest poszerzenie dotychczasowego zakresu działań profilaktycznych wspierających rodziny.
Świetlica Środowiskowo-Socjoterapeutyczna przewidziana jest dla 30 podopiecznych – dzieci i młodzieży – mieszkańców gminy Sędziszów, uczniów szkół podstawowych, gimnazjum i szkół średnich w wieku od 7 do 18 lat.

W ramach Projektu realizowanego przez MGOPS w Sędziszowie prowadzone będą:

Warsztaty wspierające Rodziców, opiekunów prawnych lub innych dorosłych członków rodziny w formie cyklicznych ,,Spotkań przy herbatce” z poczęstunkiem, w tym:

• warsztaty „Smacznie i zdrowo” – prowadzone przez dietetyka – 19 spotkań w trakcie Projektu.
Tematyka: zasady zdrowego żywienia, wpływ diety na zdrowie i rozwój dziecka

• warsztaty z terapeutą „Jak rozpoznać problem – zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży” – 3 spotkania w trakcie Projektu

• warsztaty z pedagogiem – 4 spotkania w trakcie Projektu
Problematyka spotkań: rola rozmowy w rodzinie, kształtowanie umiejętności komunikacji z najbliższymi, stawianie granic, konstruktywne rozwiązywanie konfliktów, zabawa z dzieckiem.

• warsztaty z informatykiem „Internet – korzyści i zagrożenia” – 2 spotkania w trakcie Projektu

• warsztaty z lekarzem – „Dziecko chore w rodzinie” – 2 spotkania w trakcie Projektu
Problematyka: jak rozpoznać chorobę dziecka, jakich sygnałów nie wolno lekceważyć, jak dbać o chore dziecko, jak zapobiegać chorobom zakaźnym.

• piknik rodzinny – wycieczka dla rodzin/ Ciuchcią Ponidzie do Pińczowa i Ogrodu na Rozstajach w Młodzawach
Termin: czerwiec 2019 r.

• wycieczka dla rodzin do kopalni soli i Osady Oraczy w Bochni – zwiedzanie kopalni, wizyta w parku archeologicznym
Termin: maj 2020 r.

Formy wsparcia dzieci i młodzieży w Świetlicy Środowiskowo-Socjoterapeutycznej:
realizowane będą w okresie: wrzesień 2018 r. – maj 2020 r.

Zajęcia specjalistyczne:
• zajęcia logopedyczne – profilaktyka, diagnozowanie oraz terapia wad i zaburzeń mowy
• zajęcia oligofrenopedagogiczne – działania edukacyjno-terapeutyczne skierowane do dzieci przejawiających trudności w uczeniu się, doskonalenie technik uczenia się
• zajęcia socjoterapeutyczne – rozwijanie kompetencji emocjonalno-społecznych
• zajęcia – z profilaktyki społecznej

Zajęcia edukacyjno – wrównawcze:
• zajęcia eukacyjno – wyrównawcze z języka angielskiego i języka niemieckiego
• zajęcia eukacyjno – wyrównawcze z matematyki

Zajęcia rozwijające zainteresowania podopiecznych:
• zajęcia komputerowo – informatyczne
• zajęcia plastyczne, w tym zajęcia organizowane w plenerze (Chęciny, Ogród na Rozstajach k. Pińczowa)
• zajęcia fotograficzne, w tym zajęcia organizowane w plenerze (Chęciny, Ogród na Rozstajach k. Pińczowa)
• zajęcia przyrodniczo – poznawcze „Szkiełko i oko”, w tym zajęcia w Centrum Nauki w Podzamczu i wycieczka do obserwatorium astronomicznego w Chorzowie
• zajęcia z dietetykiem „Smacznie i zdrowo”
• zajęcia muzyczno – ruchowe
• zajęcia teatralne, w tym spektakle i warsztaty w teatrze „Kubuś” w Kielcach

Wsparcie na rzecz prawidłowego funkcjonowania rodzin – zatrudnienie 2 Asystentów Rodziny.
Udział we wszystkich formach zajęć jest bezpłatny.