500+ informacja, dokumenty

WYKAZ DOKUMENTÓW WYMAGANYCH DO ZŁOŻENIA WNIOSKU O PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO
NA PIERWSZE DZIECKO
(WNIOSKI UWZGLĘDNIAJĄCE KRYTERIUM DOCHODOWE)

WSZYSTKIE DOKUMENTY DOŁĄCZONE DO WNIOSKU NALEŻY DOSTARCZYĆ W POSTACI KOPII ORAZ ORYGINAŁU DO WGLĄDU PRACOWNIKA PRZYJMUJĄCEGO WNIOSEK.

1. oryginał aktualnego zupełnego aktu urodzenia dziecka w przypadku, gdy ojciec dziecka jest nieznany
2. kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności/orzeczenia o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności/orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności w przypadku gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne
3. zaświadczenie ze szkoły/oświadczenie wnioskodawcy w przypadku dzieci uczęszczających do szkól średnich lub studiujących pozostających na utrzymaniu rodziny jednak w wieku do ukończenia 25 roku życia
4. zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego zawierające informację o wysokości przychodu oraz wysokości i formie opłaconego podatku dochodowego dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne, o dochodzie osiągniętym w 2016r.
5. zaświadczenie z właściwego organu o wysokości pobranego stypendium w 2016r.
6. zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego:
-zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka
-prawomocne orzeczenie sądu orzekającego rozwód lub separację
-odpis prawomocnego wyroku zasądzającego alimenty
-orzeczenie sądu opiekuńczego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka
– kserokopię odpisu prawomocnego wyroku oddalającego powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego
– w przypadku rodziców sprawujących opiekę nad dziećmi zgodnie z planem wychowawczym ustalonym przez sąd należy dostarczyć kserokopie takiego planu gdyż świadczenia będą wypłacane proporcjonalnie do wymiaru sprawowanej opieki.
7. Nakaz płatniczy za rok 2016/oświadczenie wnioskodawcy o wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego w roku 2016
8. kserokopię umowy dzierżawy zawartej na okres co najmniej 10 lat zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji Rolnej oraz w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego, poświadczenie zapłaconego czynszu z tytułu dzierżawy
9. zaświadczenie z ZUS-u /KRUS-u o składce zdrowotnej za rok 2016, w przypadku pobierania renty, emerytury z tych organów
10. zaświadczenie z KRUS o wysokości pobranego zasiłku chorobowego w roku 2016
11. w przypadku utraty dochodu lub uzyskania dochodu należy dołączyć dokumenty potwierdzające ich utratę lub uzyskanie oraz ich wysokość:
-kserokopia umowy o pracę
-kserokopia świadectwa pracy
-kserokopia PITów
-zaświadczenie od pracodawcy o dochodzie brutto/netto za miesiąc następny po podjęciu zatrudnienia
12. wyciąg z CEIDG (działalność gospodarcza)
13. w przypadku cudzoziemców
-zezwolenie na pobyt czasowy, kartę pobytu z adnotacją „ dostęp do rynku pracy”, jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

UWAGA
W PRZYPADKU GDY OKOLICZNOŚCI SPRAWY MAJĄCE WPŁYW NA PRAWO DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO WYMAGAJĄ POTWIERDZENIA INNYM DOKUMENTEM NIŻ W/W PODMIOT REALIZUJĄCY ŚWIADCZENIA MOŻE DOMAGAĆ SIĘ TAKIEGO DOKUMENTU.

Załączniki do pobrania